Dermot Mack i opptak fra 1984

Dermot Mack i yngre år. (Privat foto)
Dermot Mack i yngre år. (Privat foto)
Diskresjon og hemmelighold preget det skeive Norge til langt ut på 60-tallet. Derfor er mye i ferd med å gå i glemmeboken fra den perioden. I 1984 gjorde Turid Eikvam et opptak av en samtale med Dermot Mack om hans tid som aktivist på 50-tallet.

 

Dermot Mack i samtale med Turid Eikvam (1984)

Les mer om Dermot Mack i Skeivopedia.

Her kan du lese det som blir sagt i lydopptaket, og finne tidspunkt i videoen.

Husk at du kan søke i teksten ved å trykke Ctrl+f. Om du f.eks. skriver inn "213" i søkefeltet som kommer opp, finner du det som blir sagt om arbeidet mot endringen av straffelovens paragraf 213.

Opptaket begynner med et brev fra Rolf Løvaas (første formann i DNF-48).

 

 

1

00:00:02,080 --> 00:00:07,520

Fra medlem nummer sånn og sånn, har vi mottatt følgende interessante orientering om forbundets tidligste periode.

 

2

00:00:10,480 --> 00:00:12,800

"Jeg ser av referatet for generalforsamlingen i julenummeret, side 6,

 

3

00:00:13,200 --> 00:00:16,080

at De er i tvil om tidspunktet for starten av foreningen.

 

4

00:00:17,120 --> 00:00:21,360

Da det er av stor betydning for tidfestelsen av vårt tilstundende ti års jubileum,

 

5

00:00:21,760 --> 00:00:23,760

og for forbundets historikk i det hele,

 

6

00:00:24,000 --> 00:00:26,640

er det viktig at dette uklare punkt blir oppklart.

 

7

00:00:27,120 --> 00:00:31,120

Så vidt jeg kan se, skulle de følgende opplysninger gi et tilfredsstillende svar på dette spørsmålet.

 

8

00:00:32,560 --> 00:00:37,040

Det norske foreningsarbeidet har sin bakgrunn i opprettelsen av den første danske homofile sammenslutning

 

9

00:00:38,160 --> 00:00:40,560

som i starten ble kalt Kretsen av 1948.

 

10

00:00:41,120 --> 00:00:43,680

Som navnet sier, ble den etablert i 1948.

 

11

00:00:44,400 --> 00:00:48,960

01. 01. 1949 startet foreningen utgivelsen av tidsskriftet "Vennen".

 

12

00:00:49,520 --> 00:00:54,640

Kort tid etter ble foreningens navn endret til Forbundet av 1948.

 

13

00:00:55,440 --> 00:00:59,040

De første spirer til norsk aktivitet begynte i slutten av 1949

 

14

00:00:59,520 --> 00:01:04,640

da det danske forbundet inngikk avtale med to norske tillitsmenn, en i Oslo og en i Trondheim.

 

15

00:01:05,520 --> 00:01:09,440

Like over nyåret 1950 fremsto de (utydelig) som to norske avdelinger.

 

16

00:01:10,000 --> 00:01:15,440

Men i realiteten dreide deg seg ikke om annet enn verving av medlemmer og abonnenter til det danske forbundet.;

 

17

00:01:16,080 --> 00:01:20,720

De 20. mai 1950 ble Forbundets norske medlemmer innkalt til et møte i Oslo

 

18

00:01:21,120 --> 00:01:24,240

hvor en representant fra det danske forbundet var til stede.

 

19

00:01:25,760 --> 00:01:30,880

Her ble besluttet at generell foreningsvirksomhet også skulle tas opp i Norge.

 

20

00:01:31,200 --> 00:01:34,880

Men den skulle fungere som en underavdeling av det danske forbundet.

 

21

00:01:35,520 --> 00:01:38,960

En av grunnene til at man ikke ville etablere seg som helt selvstendig forening,

 

22

00:01:39,440 --> 00:01:43,920

var uvissheten av om hvorvidt dette ville bli godkjent av myndighetene som legal foreningsvirksomhet.

 

23

00:01:44,640 --> 00:01:47,040

Den tidligere tillitsmannen i Oslo trakk seg tilbake.

 

24

00:01:47,600 --> 00:01:50,400

Det ble valgt et styre med undertegnende som formann.

 

25

00:01:51,040 --> 00:01:53,280

Statuttene og (utydelig) skulle være lik de danske vedtektene.

 

26

00:01:53,280 --> 00:01:55,520

Navnet ble senere fastsatt slik:

 

27

00:01:56,080 --> 00:01:59,920

Forbundet av 1948, norsk seksjon av Forbundet av 1948.

 

28

00:02:00,320 --> 00:02:03,600

Det danske forbundet fikk da status som skandinavisk organisasjon.

 

29

00:02:04,560 --> 00:02:09,120

Norske medlemmer som ikke ønsket å fortsatt stå som medlemmer av det danske forbundet,

 

30

00:02:09,680 --> 00:02:12,560

gikk automatisk over som medlemmer av denne nye norske foreningen.

 

31

00:02:13,520 --> 00:02:16,720

Møtet den 20. mai 1950 var en ganske beskjeden tilstelning.

 

32

00:02:17,360 --> 00:02:21,440

Den var i realiteten det konstituerende møtet for den norske homofile sammenslutningen.

 

33

00:02:22,080 --> 00:02:26,080

Jeg tror derfor det vil være helt korrekt å regne denne dato som det norske forbundets stiftelsesdag.

 

34

00:02:27,040 --> 00:02:30,640

I tiden framover ble det tatt opp forskjellige former for foreningsvirksomhet.

 

35

00:02:31,440 --> 00:02:36,640

Arrangement av møter, trykking og utsendelse til pressen av propaganda-brosjyrer etc.

 

36

00:02:37,120 --> 00:02:40,800

Ønsket om å gjøre forbundet til et selvstendig norsk foretak, ble stadig sterkere.

 

37

00:02:41,360 --> 00:02:45,280

Det ble først iherdige underhandlinger med danskene om dette.

 

38

00:02:46,000 --> 00:02:50,160

Og omsider høsten 1952, ble det danske forbundet omdannet til et dansk landsforbund.

 

39

00:02:50,480 --> 00:02:54,080

På forbundets generalforsamling, 29.11. 1952,

 

40

00:02:54,800 --> 00:02:58,160

forelå et forslag til statutter for et selvstendig norsk forbund.

 

41

00:02:58,720 --> 00:03:03,600

På samme måte trakk vårt styre seg tilbake og nytt styre ble valgt med DM som formann.

 

42

00:03:04,720 --> 00:03:11,760

På møte 1. februar 1953, ble navnet forandret til Det Norske Forbund av 1948, og de nye statuttene ble endelig vedtatt."

 

43

00:03:12,300 --> 00:03:13,680

Og det er deg, det da?

 

44

00:03:13,880 --> 00:03:16,820

Det er meg, ja.

 

45

00:03:17,080 --> 00:03:19,220

Det var i 1952?

 

46

00:03:20,580 --> 00:03:27,900

Da kunne vi kanskje snakke litt først om Forbundets historie på den tiden da du kom inn?

 

47

00:03:29,580 --> 00:03:31,580

(utydelig) 10 års jubileum (utydelig)

 

48

00:03:33,360 --> 00:03:37,940

Ble det slik at den 20 mai regnes som den datoen nå?

 

49

00:03:38,100 --> 00:03:40,100

Som stiftelsesdag?

 

50

00:03:40,240 --> 00:03:42,240

Ja. Så kan man....

 

51

00:03:42,780 --> 00:03:46,080

Det har vært regnet som stiftelsesdag.

 

52

00:03:47,600 --> 00:03:51,280

I 1980, neste år, kan det bli et større....

 

53

00:03:51,880 --> 00:03:54,240

Ja, da blir det 35 år...

 

54

00:03:55,920 --> 00:04:01,560

Jo, for de feiret 25 års jubileum i 1975.

 

55

00:04:06,500 --> 00:04:10,940

Hvor mange medlemmer var det da du ble formann?

 

56

00:04:11,180 --> 00:04:13,180

Det var cirka 50.

 

57

00:04:17,060 --> 00:04:19,060

De fleste var fra Oslo, men....

 

58

00:04:20,860 --> 00:04:22,860

Det var en del utenbys.

 

59

00:04:23,100 --> 00:04:25,100

Var det også en avdeling i Trondheim da?

 

60

00:04:26,920 --> 00:04:28,920

Nei, altså...

 

61

00:04:30,380 --> 00:04:33,720

Det var en viss støttevirksomhet, men ikke en avdeling.

 

62

00:04:36,060 --> 00:04:38,060

Jeg tror at man kan si at det bare var i Oslo.

 

63

00:04:39,560 --> 00:04:45,060

Men var det da noen av dere 50 som var åpne homofile, sånn som vi sier i dag?

 

64

00:04:45,060 --> 00:04:46,360

Nei.

 

65

00:04:47,300 --> 00:04:52,180

Det var ingen som kunne stå fram til noen myndighet eller presse?

 

66

00:04:52,940 --> 00:04:54,740

Man kunne ikke det den gangen?

 

67

00:04:54,740 --> 00:04:56,000

Nei.

 

68

00:04:56,000 --> 00:04:57,700

Men altså...

 

69

00:05:00,600 --> 00:05:02,600

Jeg ble intervjuet

 

70

00:05:03,920 --> 00:05:06,740

i Dagbladet, husker jeg, i forbindelse med den

 

71

00:05:09,140 --> 00:05:11,900

(utydelig) forslaget kom fram.

 

72

00:05:15,100 --> 00:05:17,420

Men altså, det var ikke under mitt navn.

 

73

00:05:18,580 --> 00:05:20,580

For jeg sto ikke åpent fram.

 

74

00:05:20,580 --> 00:05:21,680

Det var et anonymt intervju, ja.

 

75

00:05:21,680 --> 00:05:23,280

Ja.

 

76

00:05:23,520 --> 00:05:25,400

Men på en annen side, altså...

 

77

00:05:26,000 --> 00:05:29,140

Da jeg var blitt formann, underrettet jeg politiet om

 

78

00:05:29,140 --> 00:05:30,960

at jeg var blitt formann.

 

79

00:05:30,960 --> 00:05:32,560

Jaha?

 

80

00:05:34,000 --> 00:05:36,000

Hvorfor gjorde du det, eller hvorfor måtte du det?

 

81

00:05:37,600 --> 00:05:41,120

Nei, jeg fant ut at det var det greieste.

 

82

00:05:43,540 --> 00:05:48,820

Men hva slags saker, eller liksom, hva var det dere drev med da du ble formann?

 

83

00:05:49,240 --> 00:05:52,980

Ja, altså. Det er et stort skille, altså...

 

84

00:05:53,520 --> 00:05:55,120

Tas dette opp på lydbånd, eller?

 

85

00:05:55,120 --> 00:05:55,980

Ja.

 

86

00:05:57,840 --> 00:06:03,360

Altså, da ble det simpelthen en vanlig forening, liten forening.

 

87

00:06:05,520 --> 00:06:12,320

Så vidt jeg vet, under Rolfs periode hadde de sendt en henvendelse til

 

88

00:06:12,960 --> 00:06:17,440

myndighetene for å få opphevet paragraf 213.

 

89

00:06:17,600 --> 00:06:19,600

Allerede da, ja.

 

90

00:06:20,240 --> 00:06:22,240

Det var før jeg kom.

 

91

00:06:22,880 --> 00:06:25,600

Eksakt når det var, vet jeg ikke.

 

92

00:06:25,840 --> 00:06:28,960

Men det må vært i den perioden.

 

93

00:06:29,600 --> 00:06:32,160

Så da var det den viktigste saken dere drev med?

 

94

00:06:32,160 --> 00:06:33,560

Ja.

 

95

00:06:33,560 --> 00:06:35,440

Så hadde de...

 

96

00:06:35,760 --> 00:06:39,160

Det var med Rolf også. De hadde laget en brosjyre som de hadde sendt

 

97

00:06:40,800 --> 00:06:45,200

ut som propaganda materiale.

 

98

00:06:45,680 --> 00:06:49,280

(Utydelig)

 

99

00:06:51,080 --> 00:06:53,720

Var det andre ting enn det dere drev med da?

 

100

00:06:54,000 --> 00:06:56,240

Ja, så var det det selskapelige.

 

101

00:06:56,520 --> 00:06:58,520

Hvor holdt dere til da?

 

102

00:06:58,800 --> 00:06:59,960

Da leide vi lokaler....

 

103

00:06:59,960 --> 00:07:01,480

Jeg husker ikke...

 

104

00:07:02,000 --> 00:07:04,000

Den første gangen jeg ble kjent med...

 

105

00:07:04,200 --> 00:07:06,200

Kom liksom inn...

 

106

00:07:06,480 --> 00:07:08,480

Det var vel i 51.

 

107

00:07:11,560 --> 00:07:17,440

Da husker jeg det var en eller to møter oppe i Christies gate 5 som var lokalet. Det har de fremdeles.

 

108

00:07:19,080 --> 00:07:21,400

Hvem var det leid av?

 

109

00:07:24,440 --> 00:07:28,520

Christies gate, jeg vet ikke hvem som eier det.

 

110

00:07:28,520 --> 00:07:30,480

Det er flere lokaler som leies ut.

 

111

00:07:31,160 --> 00:07:32,240

Selskapslokaler?

 

112

00:07:32,520 --> 00:07:36,880

Nei, nei. Det er sånn for det meste kristne greier.

 

113

00:07:37,040 --> 00:07:40,640

Så det var ikke et problem for dere å få leie til møter der?

 

114

00:07:41,080 --> 00:07:43,440

Nei, ikke da. Men det var veldig ukoselig, da.

 

115

00:07:43,840 --> 00:07:46,880

Det var sånne benker der vi satt. Det var ikke noe...

 

116

00:07:47,160 --> 00:07:55,000

Altså, der hadde vi et problem etter jeg kom inn, fordi vi skulle jo ha såkalt selskapelig samvær. Og da måtte vi være....

 

117

00:07:57,160 --> 00:08:02,000

Og den gangen var det jo langt færre...

 

118

00:08:02,880 --> 00:08:04,880

lokaler til utleie.

 

119

00:08:06,080 --> 00:08:09,680

Medlemmene ville være anonyme. Altså...

 

120

00:08:10,280 --> 00:08:12,280

Man skulle stelle seg selv.

 

121

00:08:12,600 --> 00:08:18,040

Det var fryktelig vanskelig å ordne, for de fleste lokaler var med servering.

 

122

00:08:19,240 --> 00:08:21,560

Og medlemmene ville ikke ha det.

 

123

00:08:24,560 --> 00:08:27,680

Så vi holdt oss til idrettslokaler.

 

124

00:08:29,160 --> 00:08:31,960

Det var en gang... Et lokale oppe på Tåsen.

 

125

00:08:32,360 --> 00:08:34,360

Der fikk vi lokale.

 

126

00:08:34,840 --> 00:08:37,040

Ettersom det var bare sånn...

 

127

00:08:37,360 --> 00:08:41,320

20 mennesker på de møtene, så måtte ikke det være for stort.

 

128

00:08:42,480 --> 00:08:44,480

Det skulle ikke virke for tomt.

 

129

00:08:47,480 --> 00:08:49,480

Og så...

 

130

00:08:49,960 --> 00:08:52,120

Senere kom vi altså ut på Ormsund

 

131

00:08:52,400 --> 00:08:54,600

Det er på Snarøya?

 

132

00:08:55,120 --> 00:08:57,120

Neida.

 

133

00:08:57,560 --> 00:09:00,640

Ormsund Roklubb. Det er på Bekkelaget.

 

134

00:09:00,640 --> 00:09:01,440

Ja, nettopp.

 

135

00:09:01,440 --> 00:09:03,400

Ikke nettopp. Bekkelaget.

 

136

00:09:03,920 --> 00:09:07,720

Nei, men når du sier at vi møttes ute på Snarøya, var det et annet sted?

 

137

00:09:07,720 --> 00:09:09,000

Ja, det er et annet sted.

 

138

00:09:09,240 --> 00:09:10,280

Å!

 

139

00:09:10,400 --> 00:09:12,400

Nettopp, ja.

 

140

00:09:13,840 --> 00:09:18,440

Så kan jeg ikke huske hvorfor vi flyttet fra Ormsund, men så kom vi ut på Snarøya.

 

141

00:09:19,120 --> 00:09:22,960

Det var også et idrettslokale, men jeg kan ikke huske hvilket idretts...

 

142

00:09:24,560 --> 00:09:29,280

Men var det noen ganger problemer med å leie når de hørte hvem som skulle leie?

 

143

00:09:29,360 --> 00:09:30,400

Nei, det sa vi ikke.

 

144

00:09:30,560 --> 00:09:32,560

Dere sa ikke hvem som skulle leie, nei.

 

145

00:09:32,960 --> 00:09:36,960

Nei, for da kunne man risikere at de ikke ville ha oss.

 

146

00:09:37,360 --> 00:09:40,840

Ettersom utvalget var så begrenset...

 

147

00:09:41,440 --> 00:09:43,440

Så vi nevnte ikke det.

 

148

00:09:43,440 --> 00:09:45,080

Men altså..

 

149

00:09:45,440 --> 00:09:50,080

Der ute på Snarøya tror jeg, det var i slutten av min tid,

 

150

00:09:50,800 --> 00:09:53,120

der tror jeg de oppfattet hva det var for noe.

 

151

00:09:53,120 --> 00:09:55,040

Uten at det sjenerte.

 

152

00:09:55,480 --> 00:10:00,560

Så dere merket ikke, på disse stedene, at hvis de skjønte hva det var så ville de bli kvitt dere ?

 

153

00:10:01,760 --> 00:10:08,320

Nei, men vi forutsatte at det ikke ville være populært om det kom via homofil forening...

 

154

00:10:10,120 --> 00:10:13,840

Når du sier det var en 20, 25 på disse arrangementene...

 

155

00:10:13,920 --> 00:10:16,040

Ja, det var til å begynne med, altså.

 

156

00:10:16,440 --> 00:10:21,080

Da vi kom ut på Ormsund ble det flere.

 

157

00:10:22,080 --> 00:10:25,280

Var det i begynnelsen også kvinner med?

 

158

00:10:25,280 --> 00:10:27,120

Ja.

 

159

00:10:27,680 --> 00:10:33,800

I dette første styret med meg, der satt det en kvinne. Vi var tre..(utydelig)

 

160

00:10:35,000 --> 00:10:36,080

Så var det meg.

 

161

00:10:37,520 --> 00:10:39,520

Det var ikke noe lett å mobilisere.

 

162

00:10:39,760 --> 00:10:42,520

Det var simpelthen en gutt på 18 år som satt i styret.

 

163

00:10:43,320 --> 00:10:46,320

Det var meget avansert.

 

164

00:10:47,440 --> 00:10:51,280

Ja, skal vi se. I  1952 da du ble formann, hvor gammel var du da?

 

165

00:10:51,760 --> 00:10:53,760

Jeg er født i 14.

 

166

00:10:54,080 --> 00:10:56,080

Så kan du...

 

167

00:10:57,720 --> 00:10:59,720

Jeg var vel 38 år.

 

168

00:10:59,880 --> 00:11:01,880

38 år, ja.

 

169

00:11:06,440 --> 00:11:11,520

I begynnelsen. Hadde dere møter en gang i måneden, eller?

 

170

00:11:11,520 --> 00:11:13,000

Ja.

 

171

00:11:13,680 --> 00:11:17,920

Når du sier selskapelighet. Hva ble spist og drukket?

 

172

00:11:19,400 --> 00:11:21,400

Hva forgikk?

 

173

00:11:21,400 --> 00:11:23,280

kan du huske det?

 

174

00:11:23,720 --> 00:11:26,560

Ja, altså. Man hadde en bar som man solgte fra.

 

175

00:11:27,680 --> 00:11:30,240

Solgte drinker?

Drinker, ja.

 

176

00:11:31,360 --> 00:11:33,960

Men så forsøkte vi å ha programposter.

 

177

00:11:37,800 --> 00:11:42,520

Altså. Det var vanskelig når det var bare 20 stykker.

 

178

00:11:42,560 --> 00:11:44,560

Altså helt til å begynne med.

 

179

00:11:44,880 --> 00:11:47,240

Men nokså tidlig begynte vi med programposter.

 

180

00:11:48,040 --> 00:11:51,040

Og vi hadde faktisk kontakter med en hel rekke mennesker.

 

181

00:11:51,440 --> 00:11:53,760

Men nå har jeg ikke fått notert alle de navnene.

 

182

00:11:53,760 --> 00:11:55,720

Nei, kan du huske...?

 

183

00:11:56,400 --> 00:11:58,120

Et sånt programpunkt dere hadde, for eksempel`

 

184

00:11:58,120 --> 00:11:59,840

Nic Waal (psykiater) var der.

 

185

00:11:59,840 --> 00:12:00,800

Å?

 

186

00:12:01,040 --> 00:12:03,040

Og snakket om...?

 

187

00:12:03,400 --> 00:12:06,440

Ja, hun var jo...

 

188

00:12:06,840 --> 00:12:08,840

psykolog eller psykiater, så...

 

189

00:12:09,200 --> 00:12:13,200

Ja, hun som har stiftet dette Nic Waals institutt.

 

190

00:12:13,760 --> 00:12:15,960

Jeg tror ikke at hun....

 

191

00:12:16,240 --> 00:12:19,280

Hun snakket så vidt jeg vet mer sånn generelt.

 

192

00:12:19,880 --> 00:12:23,960

Men det kan jeg formodentlig finne ut om jeg får litt bedre tid på meg.

 

193

00:12:24,600 --> 00:12:29,240

Ja, for det hadde vært litt artig, å få vite noen av de temaene dere hadde oppe.

 

194

00:12:29,240 --> 00:12:30,480

Som temaer, eller hva jeg skal si.

 

195

00:12:30,760 --> 00:12:32,760

Nic Waal, ja. Det var ett eksempel.

 

196

00:12:33,200 --> 00:12:35,200

Og så var...

 

197

00:12:35,800 --> 00:12:37,800

Schjelderup...

 

198

00:12:37,880 --> 00:12:39,880

Skiløperen og...

 

199

00:12:41,880 --> 00:12:43,120

Og fotografen.

 

200

00:12:43,240 --> 00:12:45,400

Thorleif Schjelderup?

Thorleif Schjelderup var det, ja.

 

201

00:12:45,720 --> 00:12:47,160

Var han der?

 

202

00:12:47,520 --> 00:12:50,200

Ja, han kjente en av medlemmene.

 

203

00:12:53,080 --> 00:12:55,560

Viste han film, eller?

 

204

00:12:56,040 --> 00:12:57,720

Det husker jeg simpelthen ikke.

 

205

00:12:57,880 --> 00:13:00,360

Men det var sånn frilufts foredrag, eller?

 

206

00:13:00,760 --> 00:13:04,360

Nei, altså. Jeg tror han...

 

207

00:13:04,960 --> 00:13:09,200

Om han bare var som gjest. Det vil jeg ikke påstå.

 

208

00:13:09,200 --> 00:13:11,400

Men han var der i alle fall.

 

209

00:13:12,360 --> 00:13:14,360

Men det betyr at du til neste gang kan ...

 

210

00:13:15,360 --> 00:13:19,760

Om du er interessert i de navnene. La meg notere det opp.

 

211

00:13:20,480 --> 00:13:23,760

Ja. For da kanvi flette inn det etterpå, vet du.

 

212

00:13:24,000 --> 00:13:27,440

Det synes jeg er litt spennende og morsomt.

 

213

00:13:30,680 --> 00:13:33,640

Med Waal og Thorleif Schjelderup, ja.

 

214

00:13:36,880 --> 00:13:39,520

Første gangen jeg leste en bok om homofili...

 

215

00:13:39,520 --> 00:13:40,320

Ja?

 

216

00:13:40,320 --> 00:13:41,680

Det var den til Finn Carling.

 

217

00:13:41,680 --> 00:13:42,960

Å, var det det?

 

218

00:13:42,960 --> 00:13:44,760

Og da hadde også han vært på Forbundet.

 

219

00:13:45,120 --> 00:13:47,960

Men det var vel... Jeg vet ikke hvor han var da.

 

220

00:13:48,920 --> 00:13:50,920

Han var på Ormsund.

 

221

00:13:51,480 --> 00:13:53,960

Og der hadde han da sånne...

 

222

00:13:54,600 --> 00:13:58,480

grupper som kom hjem til ham, eller møttes privat.

 

223

00:13:58,480 --> 00:14:00,440

Hos de forskjellige.

 

224

00:14:01,600 --> 00:14:04,720

Jeg var ikke med i noen av de gruppene.

 

225

00:14:04,720 --> 00:14:06,160

så jeg vet ikke hvorledes det foregikk.

 

226

00:14:06,520 --> 00:14:08,920

Men da diskuterte de for å få stoff til....

 

227

00:14:09,240 --> 00:14:12,240

For han hadde et stipendium, så vidt jeg forsto.

 

228

00:14:12,240 --> 00:14:13,920

Til å skrive en bok, ja.

 

229

00:14:14,080 --> 00:14:19,000

Han hadde stipendium til å skrive tre bøker om minoritets problemer.

 

230

00:14:19,320 --> 00:14:24,560

Den ene var de blinde, så var det de homofile, og så....

 

231

00:14:24,640 --> 00:14:30,560

Det var en tredje gruppe, ja.

Det må ha vært de vanføre.

 

232

00:14:31,440 --> 00:14:33,440

Nei, det var den første boken jeg leste.

 

233

00:14:34,200 --> 00:14:36,200

Som handlet om homofili.

 

234

00:14:38,560 --> 00:14:40,560

Ja, så hadde dere temakvelder, da.

 

235

00:14:42,960 --> 00:14:45,640

Da kan du bare sette stikkord....

 

236

00:14:46,440 --> 00:14:48,440

temakvelder, hvis du vil...

 

237

00:14:51,200 --> 00:14:53,520

Hvis du har noen spesielle navn du kan komme på og hva de...

 

238

00:14:53,960 --> 00:14:56,560

Ja, jeg må bare få tid til å ...

 

239

00:14:57,000 --> 00:14:59,320

Hva slags temaer de tok opp.

 

240

00:15:01,880 --> 00:15:03,880

Men så kom jeg jo liksom....

 

241

00:15:04,160 --> 00:15:07,360

Etter et år kom jo dette forslaget fram...

 

242

00:15:09,040 --> 00:15:13,160

fra myndighetene om endring av paragraf 213.

 

243

00:15:13,400 --> 00:15:16,200

Det er 213? Jeg syns du skrev 217.

 

244

00:15:16,400 --> 00:15:18,400

Ja, det er mulig jeg tullet.

 

245

00:15:18,920 --> 00:15:21,200

Det er vel 213, ja. Det er riktig det.

 

246

00:15:24,240 --> 00:15:26,240

Og da jeg...

 

247

00:15:40,640 --> 00:15:42,640

Ja, altså...

 

248

00:15:43,080 --> 00:15:45,080

Da kom man i en ny situasjon.

 

249

00:15:46,320 --> 00:15:50,520

Før den hadde vi en gruppe som kun representerte seg selv.

 

250

00:15:50,880 --> 00:15:54,640

Altså 50 homofile som liksom...

 

251

00:15:55,280 --> 00:15:57,280

Men altså, da....

 

252

00:15:57,680 --> 00:16:01,480

dette lovforslaget kom opp, og man skulle angripe det...

 

253

00:16:01,800 --> 00:16:04,480

så ble man plutselig kastet inn i en ny situasjon.

 

254

00:16:05,000 --> 00:16:10,320

Da skulle den lille gruppen representere alle homofile i hele Norge.

 

255

00:16:11,600 --> 00:16:13,840

Og personlig synes jeg det var...

 

256

00:16:14,680 --> 00:16:16,680

Jeg var fryktelig lite begeistret

 

257

00:16:16,960 --> 00:16:23,200

over den ansvarsfulle stillingen, ikke sant, som jeg plutselig var hevet opp i.

 

258

00:16:28,240 --> 00:16:29,520

Og...

 

259

00:16:29,760 --> 00:16:31,200

Men!

 

260

00:16:31,440 --> 00:16:34,560

Etterpå har jeg tenkt over

 

261

00:16:36,280 --> 00:16:37,520

at...

 

262

00:16:38,320 --> 00:16:40,400

Du kjenner disse lov.. paragraf...

 

263

00:16:40,640 --> 00:16:41,680

Ja.

 

264

00:16:41,680 --> 00:16:43,880

Altså det var nokså sjokkerende.

 

265

00:16:44,840 --> 00:16:46,840

Men altså, det blir jo en slags

 

266

00:16:47,120 --> 00:16:49,120

insitament. Er det ikke det det heter?

 

267

00:16:49,120 --> 00:16:49,680

Jo.

 

268

00:16:50,240 --> 00:16:53,840

For klubben til å vise ansikt.

 

269

00:16:55,440 --> 00:17:02,840

Altså man tenker seg at de hadde simpelthen bare droppet 213, pent og pyntelig,

 

270

00:17:03,440 --> 00:17:11,920

så hadde ikke klubben fått det pushet til å gjøre noe.

 

271

00:17:12,760 --> 00:17:14,760

Og så kan man også si at

 

272

00:17:15,040 --> 00:17:18,520

enkelte av de bestemmelsene var så urimelige

 

273

00:17:18,920 --> 00:17:23,160

at de slo tilbake til vedkommende som hadde gjort dem.

 

274

00:17:23,560 --> 00:17:28,240

Der kan jeg vel trekke inn en viss parallell til bispeuttalelsene.

 

275

00:17:28,440 --> 00:17:33,760

Om de hadde sagt det samme på en mer pyntelig måte,

 

276

00:17:35,360 --> 00:17:42,880

så hadde det hatt en annen effekt enn den brutale måten de sa det på.

 

277

00:17:44,360 --> 00:17:50,040

De må jo ha fått en baksmell senere, samtidig med at folk mot måten.

 

278

00:17:54,120 --> 00:17:57,360

Men det er sånne betraktninger jeg kom med senere.

 

279

00:18:01,720 --> 00:18:09,280

Hva praktisk da skjedde med akkurat paragrafen og hvordan kontakt hadde dere med myndighetene? Da måtte dere plutselig begynne å stå litt fram, da?

 

280

00:18:09,600 --> 00:18:11,600

Ja.

 

281

00:18:12,080 --> 00:18:14,080

Og da....

 

282

00:18:15,600 --> 00:18:17,960

Det var jo meg som fikk hovedjobben, da.

 

283

00:18:18,640 --> 00:18:21,000

Da skulle man ha kontakt med en...

 

284

00:18:21,520 --> 00:18:24,080

Måtte få en advokat til å ta seg av det.

 

285

00:18:24,080 --> 00:18:25,720

Du er vel klar over at

 

286

00:18:25,880 --> 00:18:29,480

Det nyttet ikke for oss selv sånn å

 

287

00:18:30,400 --> 00:18:32,400

rydde opp i dette.

 

288

00:18:35,520 --> 00:18:37,520

Og så fikk vi...

 

289

00:18:38,040 --> 00:18:40,440

fatt i advokat Hjort, som var meget kjent.

 

290

00:18:41,040 --> 00:18:43,040

Og så gjaldt det da

 

291

00:18:43,880 --> 00:18:46,920

å få fatt i uttalelser fra sakkyndige.

 

292

00:18:47,600 --> 00:18:50,360

Og det måtte ikke være hvilke som helst sakkyndige.

 

293

00:18:50,760 --> 00:18:59,200

Det måtte være sakkyndige som hadde like stort renommé

 

294

00:19:00,400 --> 00:19:05,120

som de som hadde uttalt seg i denne kommisjonen.

 

295

00:19:06,240 --> 00:19:10,800

Og det var meget vanskelig, for der var det noen topper de hadde med.

 

296

00:19:11,120 --> 00:19:14,920

De hadde psykiater Ødegård.

 

297

00:19:15,600 --> 00:19:18,160

Han og Gabriel Langfeldt var sånne topper, den gangen.

 

298

00:19:18,680 --> 00:19:20,680

Men da var vi forferdelig heldige, for

 

299

00:19:21,240 --> 00:19:24,520

Finn Grodahl... Husker du den boken?

 

300

00:19:25,040 --> 00:19:31,320

Han hadde på det tidspunkt studert i København og han fikk kontakt med Hjalmar Henriksson,

 

301

00:19:31,720 --> 00:19:36,840

han regntes da som en av topp-psykiaterne i Skandinavia.

 

302

00:19:37,200 --> 00:19:41,280

Og han kom med en uttalelse.

 

303

00:19:42,920 --> 00:19:48,160

Så fikk vi en uttalelse fra en professor i Holland.

 

304

00:19:49,640 --> 00:19:53,480

For da eksisterte et internasjonalt forbund som het IKSE.

 

305

00:19:54,560 --> 00:19:59,920

Og vi hadde hatt... Det hadde vært et eller to møter der.

 

306

00:20:00,600 --> 00:20:03,160

Og så kom han med en uttalelse.

 

307

00:20:04,440 --> 00:20:07,520

Så fikk vi....

 

308

00:20:08,120 --> 00:20:10,880

politilegen. Den gang var det Irmelin Kristensen.

 

309

00:20:11,720 --> 00:20:17,600

Hun hadde vist positive... allerede den gangen Rolf sendte

 

310

00:20:18,000 --> 00:20:22,200

opplysnings- eller reklamebrosjyren, eller hva vi skal kalle det.

 

311

00:20:22,200 --> 00:20:24,200

Og så kom hun med en uttalelse.

 

312

00:20:24,200 --> 00:20:25,880

Hva het han siste?

 

313

00:20:25,880 --> 00:20:27,440

Hun?

 

314

00:20:27,440 --> 00:20:28,600

Irmelin Kristensen.

 

315

00:20:30,040 --> 00:20:31,840

Irmelin Kristensen var det du sa, ja.

 

316

00:20:36,240 --> 00:20:38,240

Du husker godt, du!

 

317

00:20:38,480 --> 00:20:41,360

Jeg husker når jeg har lest (utydelig)

 

318

00:20:47,840 --> 00:20:50,800

Så fikk jeg uttalelse av

 

319

00:20:52,480 --> 00:20:56,760

politiadvokat Aage Lotinga i København.

 

320

00:20:59,160 --> 00:21:02,640

Jeg er ikke sikker på politiadvokat, jeg tror det er det samme som statsadvokat.

 

321

00:21:04,680 --> 00:21:08,080

Og vedkommende i Holland var professor Kempe.

 

322

00:21:08,440 --> 00:21:11,760

Han var ansatt ved det juridiske fakultet i Utrecht.

 

323

00:21:14,840 --> 00:21:18,560

Så fikk vi en uttalelse av magister Ingjald Nissen.

 

324

00:21:19,960 --> 00:21:25,600

Han var kommet inn på dette problemet i en bok som het "Psykopatenes diktatur".

 

325

00:21:25,880 --> 00:21:30,240

Så vidt jeg husker, om Nazi bevegelsen i Tyskland.

 

326

00:21:34,320 --> 00:21:36,640

Og så ble vi støttet opp av Karl Evang.

 

327

00:21:37,160 --> 00:21:40,480

Som da var helsedirektør.

 

328

00:21:42,480 --> 00:21:48,400

Men han sendte sitt skriv direkte til departementet. Det gikk ikke gjennom Hjort.

 

329

00:21:56,560 --> 00:21:59,280

Den dere hadde jo... Det var da veldig mange kapasiteter?

 

330

00:21:59,280 --> 00:22:00,160

Ja.

 

331

00:22:00,320 --> 00:22:02,760

Hvordan greide dere å...

 

332

00:22:03,000 --> 00:22:05,680

å få alt dette fram? Var det advokaten?

 

333

00:22:05,960 --> 00:22:07,960

Eller i samarbeid med dere?

 

334

00:22:08,160 --> 00:22:10,160

Altså...

 

335

00:22:11,880 --> 00:22:17,600

Nei, advokaten hadde ingen kontakter. Bortsett fra Irmelin Kristensen, husker jeg.

 

336

00:22:18,040 --> 00:22:19,240

Hun var litt motvillig til å begynne med.

 

337

00:22:19,920 --> 00:22:27,520

Men det var kontakter som vi hadde fått. Eller (utydelig) gjennom mellomledd, altså.

 

338

00:22:28,560 --> 00:22:33,320

Da måtte dere snakke en del åpent om det med disse mellomleddene...

 

339

00:22:33,640 --> 00:22:36,200

Ja, det var gjennom organisasjonene, altså.

 

340

00:22:37,760 --> 00:22:40,960

Hva slags bakgrunn hadde dere som jobbet med dette da?

 

341

00:22:42,760 --> 00:22:43,520

Hva mener du?

 

342

00:22:43,920 --> 00:22:46,600

Hva jobbet dere med i det daglige?

 

343

00:22:46,920 --> 00:22:48,920

Jeg er jurist.

 

344

00:22:49,040 --> 00:22:51,040

Jurist, ja?

 

345

00:22:51,960 --> 00:22:54,920

Så Hjort laget et utkast.

 

346

00:22:56,800 --> 00:22:58,960

Som vi skulle ta til departementet.

 

347

00:22:59,960 --> 00:23:03,680

Og det ble jo benyttet mer eller mindre (utydelig).

 

348

00:23:04,720 --> 00:23:07,480

Men hva slags jobb hadde du da, som jurist?

 

349

00:23:09,200 --> 00:23:13,520

Nei, da jobbet jeg ikke. Jeg var utdannet jurist, altså.

 

350

00:23:13,680 --> 00:23:18,280

Jeg hadde vært politifullmektig.

 

351

00:23:19,800 --> 00:23:22,000

Nei, jeg mener...

 

352

00:23:22,520 --> 00:23:25,360

Dommerfullmektig?

Dommerfullmektig, ja. På Hamar.

 

353

00:23:25,800 --> 00:23:33,320

Og så hadde jeg vært, under krigen, i Stockholm. I delegasjonen i Stockholm.

 

354

00:23:34,640 --> 00:23:39,400

Ja, akkurat. Så da var du kommet tilbake...

Da hadde jeg fått en stilling,

 

355

00:23:40,000 --> 00:23:42,840

men da dette kom på, så...

 

356

00:23:44,480 --> 00:23:45,600

Det ble for meget.

 

357

00:23:45,840 --> 00:23:49,320

Ja, det var det jeg lurte på. Hvordan kunne dere greie dette på fritiden?

 

358

00:23:49,760 --> 00:23:51,040

Nei, altså...

 

359

00:23:51,440 --> 00:23:53,160

Det ble heldagsjobb for deg, dette da?

 

360

00:23:53,160 --> 00:23:54,520

Ja.

 

361

00:23:54,800 --> 00:23:58,480

Hvor lenge jobbet du med dette, da? Og ikke hadde annen jobb?

 

362

00:24:00,720 --> 00:24:02,720

Ja, det....

 

363

00:24:03,920 --> 00:24:06,440

Dette jobbet jeg med i...

 

364

00:24:07,480 --> 00:24:09,480

Fra 52 til...?

 

365

00:24:13,280 --> 00:24:16,600

Skal jeg bare lese opp dette?

Ja. Gjør det.

 

366

00:24:17,640 --> 00:24:20,080

Det som skjedde var altså...

 

367

00:24:20,080 --> 00:24:21,680

Nå er vi 53.

 

368

00:24:22,440 --> 00:24:27,160

Da sendte vi disse uttalelsene til departementet.

 

369

00:24:29,760 --> 00:24:35,920

Det som skjedde deretter var følgende: Justisdepartementet strøk paragrafen som gjaldt homofile foreninger.

 

370

00:24:37,080 --> 00:24:39,400

Og foretok ellers også noen endringer.

 

371

00:24:40,120 --> 00:24:45,200

Saken vandret fra Justisdepartementet til Storting, Odelsting og Lagting.

 

372

00:24:45,840 --> 00:24:52,360

For så å bli sendt tilbake til Justisdepartementet med en anmodning om å få en bedre utredning av forslaget.

 

373

00:24:53,120 --> 00:24:58,520

Det gikk så flere år før det var mulig å få noen sikker opplysning om sakens gang.

 

374

00:24:58,800 --> 00:25:05,160

Inntil vi i 1960, rent uformelt fikk oppgitt at saken var skrinlagt for godt.

 

375

00:25:05,760 --> 00:25:13,480

Dette var uten tvil det beste for oss, siden lovforslaget hadde fått en så skjev start.

 

376

00:25:14,760 --> 00:25:16,960

Hva mener du med skjev start?

 

377

00:25:17,240 --> 00:25:19,520

Det at...

 

378

00:25:20,120 --> 00:25:22,560

det var kommet disse uheldige...

 

379

00:25:22,920 --> 00:25:29,200

I stedet for å stryke paragraf 213, hadde de simpelthen

 

380

00:25:29,680 --> 00:25:34,240

kommet med nye bestemmelser som var ganske vidtgående.

 

381

00:25:35,480 --> 00:25:38,040

Alle de papirene ligger i Forbundet. Jeg har dessverre ikke...

 

382

00:25:38,200 --> 00:25:40,360

Du har den lille boken, vet du....

 

383

00:25:40,560 --> 00:25:42,880

Det lille heftet som ble utgitt.

 

384

00:25:43,080 --> 00:25:45,080

Om paragraf 213.

 

385

00:25:45,360 --> 00:25:46,840

Et sånt hefte.

 

386

00:25:46,840 --> 00:25:48,240

Hva?

 

387

00:25:48,240 --> 00:25:49,800

Når ble det utgitt?

 

388

00:25:50,120 --> 00:25:52,120

Det er noe jeg har kjøpt en gang.

 

389

00:25:52,840 --> 00:25:54,840

Jeg vet ikke når det ble utgitt.

 

390

00:25:55,440 --> 00:25:59,640

Men det forteller om kampen mot paragraf 213.

 

391

00:26:01,160 --> 00:26:03,640

Åja. men altså det foreligger

 

392

00:26:03,840 --> 00:26:06,640

omslag med saksdokumenter med alle saks...

 

393

00:26:06,640 --> 00:26:08,640

Jada. Nei det har ikke jeg sett.

 

394

00:26:08,880 --> 00:26:11,360

Og de ligger altså i Forbundet

 

395

00:26:11,520 --> 00:26:14,480

Og der kan man få det mer detaljert.

 

396

00:26:17,000 --> 00:26:20,040

Saken varte kanskje til 1960.

 

397

00:26:21,000 --> 00:26:23,960

men du gikk vel ikke uten jobb i...

 

398

00:26:24,240 --> 00:26:27,440

Joda. Jeg gikk uten jobb i mange år.

 

399

00:26:28,000 --> 00:26:30,880

Så du hadde dette som heldags beskjeftigelse?

 

400

00:26:31,360 --> 00:26:33,800

Ja, etter hvert blir det ikke heldags beskjeftigelse.

 

401

00:26:34,080 --> 00:26:37,320

Men de første årene ble det heldags beskjeftigelse.

 

402

00:26:37,680 --> 00:26:39,680

Men hvordan kunne du livnære deg, da?

 

403

00:26:39,960 --> 00:26:41,960

Hadde du forsørger, eller?

 

404

00:26:43,000 --> 00:26:45,600

ja, jeg... Det er fryktelig å si, men jeg hadde formue.

 

405

00:26:45,600 --> 00:26:47,800

Ja, nettopp! Formue. Akkurat.

 

406

00:26:48,320 --> 00:26:54,000

Så du brukte en del av formuen din på å leve disse årene og jobbe for homofile?

 

407

00:26:54,600 --> 00:27:03,080

Ja. Og så må jeg si at jeg spyttet litt til, for vi hadde ikke penger til å dekke utgifter til advokat.

 

408

00:27:03,080 --> 00:27:04,600

Så det har du dekket?

 

409

00:27:04,600 --> 00:27:06,240

Delvis.

 

410

00:27:06,620 --> 00:27:08,900

Men det var innsamling. Og det må jeg si, at

 

411

00:27:09,160 --> 00:27:14,320

de var veldig generøse. Men altså at tallet var så lite.

 

412

00:27:15,180 --> 00:27:16,640

Men altså...

 

413

00:27:17,080 --> 00:27:20,700

Jeg er veldig imponert over en sånn innsats.

 

414

00:27:20,860 --> 00:27:25,620

Men altså jeg vil gjerne si litt om den paragraf 213.

 

415

00:27:25,620 --> 00:27:26,880

Ja?

 

416

00:27:27,240 --> 00:27:32,720

Altså 213 var en død paragraf i 53.

 

417

00:27:33,580 --> 00:27:38,520

Den ble så godt som aldri... Og du spør jo i det brevet.

 

418

00:27:38,680 --> 00:27:40,680

Den ble så godt som aldri anvendt.

 

419

00:27:41,160 --> 00:27:48,480

Og ser man på statistikken, ser man at i tiden fra 1902, da Straffeloven ble laget,

 

420

00:27:48,960 --> 00:27:59,360

og opp til den innstillingen fra departementet, var det et svært lite antall

 

421

00:28:00,040 --> 00:28:04,320

som var rammet av paragraf 213. Og dessuten var statistikken er feil.

 

422

00:28:05,440 --> 00:28:13,640

For mange ble kjørt inn under 213, som egentlig hørte under andre paragrafer.

 

423

00:28:14,080 --> 00:28:21,840

Slik kan man si at det ble praktisert en aldersgrense på 16 år.

 

424

00:28:23,040 --> 00:28:25,040

For menn.

 

425

00:28:26,440 --> 00:28:33,200

Og i praksis var Norge mer liberal enn både Sverige og Danmark.

 

426

00:28:33,960 --> 00:28:43,520

Men de hadde altså naturligvis denne paragrafen. Og det uheldige at omgang med dyr sto i samme paragrafen.

 

427

00:28:45,320 --> 00:28:48,400

Men så...

 

428

00:28:50,080 --> 00:28:54,920

Det hadde jo vært det beste om vi hadde fått gjennomført gjennom advokat Hjort,

 

429

00:28:55,640 --> 00:28:58,160

og fått droppet hele greien.

 

430

00:28:58,640 --> 00:29:02,200

Slik at 213 ble fjernet.

 

431

00:29:03,360 --> 00:29:06,640

Men det er ikke alle oppmerksom på

 

432

00:29:07,040 --> 00:29:10,040

at hvis vi ikke hadde fått

 

433

00:29:10,720 --> 00:29:14,760

fjernet de spesielle bestemmelsene som de foreslo,

 

434

00:29:15,000 --> 00:29:17,000

så hadde det vært adskillig vanskeligere å...

 

435

00:29:17,240 --> 00:29:20,280

Da ville paragrafen blitt praktisert.

 

436

00:29:20,720 --> 00:29:23,000

Med vedtatte bestemmelser. Og la de dø med en gang.

 

437

00:29:24,040 --> 00:29:28,960

Og da ville det blitt adskillig vanskeligere, senere, å få opphevet 213.

 

438

00:29:29,400 --> 00:29:35,480

Da skulle de oppheve en paragraf som ble praktisert.

 

439

00:29:35,720 --> 00:29:38,600

Nå, jeg kan ikke huske hvilket år det var. Var det 1970?

 

440

00:29:38,920 --> 00:29:43,360

Da ble paragrafen opphevet, men det var en død paragraf

 

441

00:29:43,960 --> 00:29:45,960

Så...

 

442

00:29:46,560 --> 00:29:50,080

Så jeg har inntrykk av at ...

 

443

00:29:52,040 --> 00:29:57,440

Folk er ikke helt klar over at det var litt av en jobb vi gjennomførte.

 

444

00:29:58,040 --> 00:30:00,600

Jeg vet ikke om du har... Er klar over tankegangen der.

 

445

00:30:01,080 --> 00:30:06,040

Jo, jeg skjønner. Jeg satt akkurat og tenkte på dette her.

 

446

00:30:06,040 --> 00:30:07,840

72, ja.

 

447

00:30:11,400 --> 00:30:15,280

Så fra 1960 gikk det enda 12 år til.

 

448

00:30:15,400 --> 00:30:17,400

Ja.

 

449

00:30:18,160 --> 00:30:22,000

Men man bør vel regne som utgangspunkt 53, altså.

 

450

00:30:22,720 --> 00:30:24,720

(Utydelig)

 

451

00:30:26,160 --> 00:30:28,640

Men var du formann til 1960?

 

452

00:30:29,040 --> 00:30:31,040

Husker du det?

 

453

00:30:32,640 --> 00:30:35,640

(blar i papir)

 

454

00:30:37,040 --> 00:30:42,080

Jeg må jo si at Forbundet var utrolig heldig med å få deg til formann, da.

 

455

00:30:42,600 --> 00:30:48,280

Jeg har vært formann i 53, 54, 55, 56.

 

456

00:30:48,280 --> 00:30:50,080

Delvis i 57.

 

457

00:30:50,720 --> 00:30:54,320

Så var jeg styremedlem i 58.

 

458

00:30:54,800 --> 00:30:58,320

Jeg vet ikke hvem som var formann, husker ikke.

 

459

00:30:59,520 --> 00:31:04,000

Så var en som het Arne formann i 59. Da var jeg styremedlem.

 

460

00:31:04,120 --> 00:31:07,640

Så var jeg formann i 60, 61.

 

461

00:31:11,440 --> 00:31:15,280

Og i 62 var jeg varamann.

 

462

00:31:17,400 --> 00:31:22,280

Så jeg kan si at liksom...  Jeg har vært i ti år.

 

463

00:31:23,200 --> 00:31:28,000

Hvorfor var du ikke med i styret etter 62?

 

464

00:31:29,920 --> 00:31:31,920

Jeg hadde fått nok.

 

465

00:31:32,440 --> 00:31:35,000

Så syns jeg yngre krefter kunne overta.

 

466

00:31:35,080 --> 00:31:38,920

Var det yngre krefter som kunne være i stand til  overta?

 

467

00:31:39,160 --> 00:31:42,520

Nei, det vet jeg ikke. Husker ikke...

 

468

00:31:42,520 --> 00:31:44,080

Jo, de var i alle fall noen yngre.

 

469

00:31:44,760 --> 00:31:52,080

Men så var jeg altså... Så var jeg medlem i et råd i 65.

 

470

00:31:53,080 --> 00:31:58,040

Det var det arbeidet med Havelin. Og det var det som laget disse her...

 

471

00:31:58,360 --> 00:32:00,600

Spørreundersøkelsen?

Spørreundersøkelsen, ja.

 

472

00:32:00,600 --> 00:32:02,200

Det var derfor jeg...

 

473

00:32:02,200 --> 00:32:04,520

Jeg husker første gang jeg traff ham...

 

474

00:32:06,160 --> 00:32:07,600

Det var det siste du gjorde?

 

475

00:32:08,040 --> 00:32:10,400

Det var det siste, ja.

 

476

00:32:11,000 --> 00:32:13,200

Så har du vært bare medlem, da? I Forbundet?

 

477

00:32:13,560 --> 00:32:14,440

Ja.

 

478

00:32:14,720 --> 00:32:16,720

Til det dukket opp i (utydelig)

 

479

00:32:17,520 --> 00:32:20,360

Ja, inntil jeg meldte meg ut.

 

480

00:32:22,440 --> 00:32:25,480

For.... Når var det jeg meldte meg ut?

 

481

00:32:30,360 --> 00:32:34,040

Det var i slutten av 77, 78.

 

482

00:32:34,520 --> 00:32:36,880

Hvorfor meldte du deg ut da?

 

483

00:32:37,600 --> 00:32:39,480

Slå av den der.

 

484

00:32:39,480 --> 00:32:40,640

(liten latter)

 

485

00:32:41,280 --> 00:32:41,920

(knepp fra opptaker som slås av)

 

486

00:32:42,640 --> 00:32:45,840

...men så ble jeg litt nysgjerrig, da.

 

487

00:32:46,160 --> 00:32:46,640

(utydelig)

 

488

00:32:46,640 --> 00:32:49,160

Så tenkte jeg at det måtte være morsomt å stikke nesen opp i disse tingene.

 

489

00:32:50,520 --> 00:32:53,240

Så nå er jeg medlem hos dere, altså.

 

490

00:32:54,000 --> 00:32:56,760

Og så er jeg medlem av kirkegruppen.

 

491

00:32:57,520 --> 00:33:00,080

Men jeg har ikke meldt meg inn i ...

 

492

00:33:01,000 --> 00:33:03,400

Som en avdeling av (utydelig)

 

493

00:33:03,400 --> 00:33:05,120

Jeg har ikke meldt meg inn.

 

494

00:33:05,120 --> 00:33:06,800

Det er ikke nødvendig.

 

495

00:33:10,960 --> 00:33:15,160

Var det i fjor du begynte å vanke nedi AHF-kjelleren?

 

496

00:33:15,520 --> 00:33:17,520

Nei, det er to år siden.

 

497

00:33:18,040 --> 00:33:21,360

Hvordan fikk du greie på AHF, da?

 

498

00:33:21,560 --> 00:33:23,560

I kjelleren?

 

499

00:33:24,320 --> 00:33:26,320

Hadde de ikke annonse i avisen?

 

500

00:33:26,800 --> 00:33:28,800

Jo, det har de hatt og.

 

501

00:33:29,400 --> 00:33:31,400

For jeg kjente ingen som var medlem.

 

502

00:33:31,680 --> 00:33:34,800

Kom du virkelig helt på egenhånd ned i kjelleren en onsdagskveld, da?

 

503

00:33:35,680 --> 00:33:37,680

Ja. Ned alle disse trappene.

 

504

00:33:37,760 --> 00:33:39,400

(litt latter)

 

505

00:33:39,880 --> 00:33:41,880

Det var modig gjort.

 

506

00:33:42,360 --> 00:33:44,600

Men du har jo vist at du er modig du, så...

 

507

00:33:45,040 --> 00:33:47,800

Ja, modig og modig.....

 

508

00:33:55,740 --> 00:34:00,580

Ja, nei. Altså, for å komme tilbake til denne

 

509

00:34:00,640 --> 00:34:02,640

saken.

 

510

00:34:02,840 --> 00:34:06,240

Så altså, disse saksdokumentene...

 

511

00:34:07,620 --> 00:34:10,020

De var jo gefundenes fressen for å

 

512

00:34:10,240 --> 00:34:12,240

bruke i opplysningsarbeidet.

 

513

00:34:15,160 --> 00:34:17,720

Så, vi sendte jo....

 

514

00:34:17,720 --> 00:34:19,600

vidt og bredt.

 

515

00:34:21,460 --> 00:34:24,780

Men da kunne jeg kanskje...

 

516

00:34:25,520 --> 00:34:27,520

(utydelig)

 

517

00:34:27,780 --> 00:34:30,380

Det kan vi ta til neste gang.

 

518

00:34:36,540 --> 00:34:38,540

(blar i papir)

 

519

00:34:42,460 --> 00:34:44,460

Og så hadde...

 

520

00:34:44,720 --> 00:34:46,720

Og så sendte vi...

 

521

00:34:47,060 --> 00:34:49,060

rundskriv til alle prestene.

 

522

00:34:49,280 --> 00:34:54,000

På den tiden var det kommet noen, bort i England...

 

523

00:34:55,040 --> 00:35:02,240

i den Anglikanske kirken som hadde kommet med noen uttalelser og en bok om det homofile problem.

 

524

00:35:03,080 --> 00:35:10,000

Og så laget vi et ekstarkt av det og sendte til samtlige prester.

 

525

00:35:11,320 --> 00:35:16,280

Men altså, nå har jeg bare sånne bruddstykker. Er det ikke bedre da, neste gang, å få orden på det.

 

526

00:35:16,280 --> 00:35:18,200

Ja.

 

527

00:35:18,440 --> 00:35:20,920

Men jeg kan gå gjennom det brevet.

 

528

00:35:23,440 --> 00:35:27,440

Jeg kan ikke si noe fra 30-årene, for jeg begynte først i begynnelsen av 40.

 

529

00:35:28,360 --> 00:35:32,760

Men jeg har hørt at det i Oslo var noen restauranter i 30-årene.

 

530

00:35:32,760 --> 00:35:34,080

Jaha?

 

531

00:35:34,560 --> 00:35:39,640

Blant annet en på Drammensveien.

 

532

00:35:40,080 --> 00:35:42,080

Og så var det en...

 

533

00:35:42,160 --> 00:35:44,160

Der var jeg inne en gang.

 

534

00:35:44,360 --> 00:35:46,360

Øvre eller Nedre Slottsgaten.

 

535

00:35:46,680 --> 00:35:51,440

Innehaveren av den flyttet senere ned i Fred Olsen gate.

 

536

00:35:53,880 --> 00:35:57,360

Det var en restaurant etter krigen som het "Den Gyldne Freden"

 

537

00:35:58,480 --> 00:36:00,160

Men den er også forsvunnet.

 

538

00:36:00,160 --> 00:36:02,160

Så dit gikk homofile?

 

539

00:36:02,360 --> 00:36:04,680

Der visste man at homofile menn gikk?

 

540

00:36:05,600 --> 00:36:07,040

Ja.

 

541

00:36:07,040 --> 00:36:08,880

Det var ikke kvinner?

 

542

00:36:09,800 --> 00:36:11,800

Nei, det tror jeg ikke.

 

543

00:36:12,160 --> 00:36:14,160

Men altså, det har jeg ingen rede på.

 

544

00:36:14,560 --> 00:36:16,560

(utydelig) ... indirekte.

 

545

00:36:18,400 --> 00:36:20,400

I 30-årene, ja.

 

546

00:36:21,080 --> 00:36:26,040

I 40-årene, under krigen...

 

547

00:36:27,320 --> 00:36:29,960

da var mørkleggingen veldig spennende.

 

548

00:36:30,800 --> 00:36:37,280

Og da var det en viss, innbiller jeg meg, at flere homofile kom ut,

 

549

00:36:37,680 --> 00:36:41,160

nettopp på grunn av mørkleggingen.

 

550

00:36:41,160 --> 00:36:43,160

For da var de ikke så redde.

 

551

00:36:43,560 --> 00:36:47,040

Og det var da jeg skaffet meg kontakter. Jeg kom inn i en sånn krets.

 

552

00:36:47,040 --> 00:36:48,640

Hvordan skjedde det?

 

553

00:36:48,640 --> 00:36:50,240

På gaten.

 

554

00:36:51,360 --> 00:36:55,600

Sånn tilfeldig, eller var det en gate hvor man visste det gikk homofile?

 

555

00:36:55,840 --> 00:36:58,560

Altså, jeg er ikke noe begeistret for pissoarer.

 

556

00:36:58,560 --> 00:36:59,520

Nei, nei, men...

 

557

00:36:59,680 --> 00:37:01,680

Men altså...

 

558

00:37:01,880 --> 00:37:06,200

Omkring disse pissoarene var det litt sånn...

 

559

00:37:06,200 --> 00:37:07,600

bevegelser.

 

560

00:37:07,800 --> 00:37:10,240

Så det med pissoar er noe som er helt...

 

561

00:37:10,360 --> 00:37:11,440

fra gammelt, gammelt av det da?

 

562

00:37:11,880 --> 00:37:12,380

Ja.

 

563

00:37:12,800 --> 00:37:17,360

Eller tror du det blomstret opp i 40-årene? Tror du det var sånn også i 30-årene?

 

564

00:37:18,160 --> 00:37:20,160

Altså, det kan jeg ikke uttale meg om.

 

565

00:37:21,280 --> 00:37:23,280

Men jeg kan tenke meg at ...

 

566

00:37:25,440 --> 00:37:28,920

det blomstret opp under mørkleggingen.

 

567

00:37:30,880 --> 00:37:32,440

Så der fikk du dine første kontakter.

 

568

00:37:32,800 --> 00:37:34,080

Ja.

 

569

00:37:34,360 --> 00:37:36,440

Dine første kontakter, over hodet? Med homofile?

 

570

00:37:37,000 --> 00:37:39,280

Ja, så...

 

571

00:37:40,080 --> 00:37:42,080

tror jeg hadde en annonse i avisen.

 

572

00:37:42,920 --> 00:37:47,160

Man kunne avatere etter turkamerater, så vidt jeg husker.

 

573

00:37:48,360 --> 00:37:52,000

Og det gjorde jeg en eller to ganger og fikk en kontakt.

 

574

00:37:52,520 --> 00:37:54,520

Eller om jeg svarte på en sånn.

 

575

00:37:55,440 --> 00:37:58,120

Men hvordan visste du at du kunne annonsere sånn?

 

576

00:37:58,560 --> 00:38:01,200

Jeg hadde på følelsen av at...

 

577

00:38:01,200 --> 00:38:01,920

Du hadde på følelsen?

 

578

00:38:02,000 --> 00:38:02,960

Ja.

 

579

00:38:03,120 --> 00:38:05,120

Du svarte ikke selv på noen sånne?

 

580

00:38:05,520 --> 00:38:09,920

Det er det jeg ikke riktig husker om det var meg som hadde rykket inn en annonse, eller om jeg svarte på en.

 

581

00:38:11,080 --> 00:38:13,800

Hva slags avis var det som tok det inn?

 

582

00:38:14,280 --> 00:38:16,280

Jeg tror det var Aftenposten.

 

583

00:38:16,560 --> 00:38:18,840

Turkamerat, ja. Det var ikke dumt.

 

584

00:38:19,240 --> 00:38:21,720

Det var veldig nøytralt.

 

585

00:38:24,000 --> 00:38:26,320

Og så satte du inn en, ja.

 

586

00:38:26,920 --> 00:38:29,120

Men hvordan traff dere hverandre da?

 

587

00:38:29,120 --> 00:38:34,160

Du vet man treffer anonymt på gaten...

 

588

00:38:35,400 --> 00:38:37,680

Man treffer på et hjørne, sånn...

 

589

00:38:38,360 --> 00:38:40,360

På fornavn, hvis man har oppgitt navnet...

 

590

00:38:41,480 --> 00:38:43,720

Åja. Så det var ikke noe navn. Nei, akkurat.

 

591

00:38:44,600 --> 00:38:46,760

Da var det veldig forbudt?

 

592

00:38:47,160 --> 00:38:51,440

Men var det slik at man var fryktelig nervøs for å bli tatt og....?

 

593

00:38:52,200 --> 00:38:53,320

Av politiet?

 

594

00:38:53,320 --> 00:38:54,880

Nei.

 

595

00:38:55,160 --> 00:38:59,640

Og det vil jeg understreke at i min tid hadde jeg ingenting å utsette på politiet.

 

596

00:38:59,720 --> 00:39:01,720

De var fryktelig rettferdige.

 

597

00:39:02,520 --> 00:39:04,520

De behandlet oss veldig pent.

 

598

00:39:05,080 --> 00:39:08,360

Så du visste knapt om noen som var tatt, i det hele tatt?

 

599

00:39:10,840 --> 00:39:14,600

Altså, det var noen som ble tatt med mindreårige.

 

600

00:39:14,840 --> 00:39:16,840

Altså, under 16 år.

 

601

00:39:16,840 --> 00:39:17,920

Men det blir jo en annen gate.

 

602

00:39:17,920 --> 00:39:21,080

Så du var ikke borti dette som dommerfullmektig heller?

 

603

00:39:21,800 --> 00:39:23,800

Nei.

 

604

00:39:26,000 --> 00:39:29,480

Men da, under krigen, det var før du reiste til Sverige det da?

 

605

00:39:29,480 --> 00:39:30,640

Ja.

 

606

00:39:30,960 --> 00:39:32,480

Da foregikk det ute?

 

607

00:39:33,320 --> 00:39:35,320

Ja (utydelig)

 

608

00:39:37,680 --> 00:39:40,640

Og det var ikke så få tyskere også som....

 

609

00:39:40,960 --> 00:39:42,960

Hva da? Ikke så få tyskere, nei.

 

610

00:39:43,800 --> 00:39:45,800

Var ikke det skummelt, da?

 

611

00:39:46,320 --> 00:39:49,680

Der hadde de homofile, i alle fall de jeg kjente,

 

612

00:39:49,680 --> 00:39:51,880

en litt eiendommelig holdning, for ...

 

613

00:39:54,040 --> 00:39:56,040

Altså. Kvinnene ble kalt tyskertøser,

 

614

00:39:56,360 --> 00:39:58,000

men homofile (ler).

 

615

00:39:58,000 --> 00:39:59,160

Ble ikke kalt noe?

 

616

00:39:59,440 --> 00:40:00,400

Nei.

 

617

00:40:01,080 --> 00:40:04,160

Men det var ikke en sånn holdning at man ikke skulle gå dit, da?

 

618

00:40:04,480 --> 00:40:06,480

Ikke treffe tyskere?

 

619

00:40:07,320 --> 00:40:09,320

Ikke noe utpreget, må jeg si.

 

620

00:40:09,520 --> 00:40:10,800

Det burde vært det.

 

621

00:40:10,800 --> 00:40:12,480

Ja. Burde jo det.

 

622

00:40:15,920 --> 00:40:21,240

Så vil jeg nevne at dette med...

 

623

00:40:21,240 --> 00:40:23,080

foreningsvirksomheten....

 

624

00:40:23,960 --> 00:40:30,160

Der var situasjonen den at folk var engstelige.

 

625

00:40:30,640 --> 00:40:32,640

Med å melde seg inn i foreningen.

 

626

00:40:34,680 --> 00:40:42,880

Og blant annet de utenbys, de torde ikke skrive til Forbundet av 48 når de skulle betale kontingent.

 

627

00:40:43,200 --> 00:40:47,440

Så der ble det opprettet et eget ....

 

628

00:40:48,080 --> 00:40:50,840

en egen konto som het "for by og bygd".

 

629

00:40:51,280 --> 00:40:52,640

For by og bygd?

 

630

00:40:53,160 --> 00:40:55,160

Ja. For å ha noe helt nøytralt.

 

631

00:40:55,360 --> 00:40:57,480

Ja, men det var en fin betegnelse.

 

632

00:40:58,480 --> 00:41:01,720

Det er ikke så urimelig, for på disse små stedene ute på landet,

 

633

00:41:01,760 --> 00:41:04,200

der kjenner alle alle, og...

 

634

00:41:04,880 --> 00:41:07,320

Postkontoret er jo møtestedet, så det at...

 

635

00:41:07,880 --> 00:41:09,880

Det kunne vært vanskelig å...

 

636

00:41:11,280 --> 00:41:13,280

Og så...

 

637

00:41:13,880 --> 00:41:15,880

var de meget forsiktige

 

638

00:41:17,040 --> 00:41:20,080

Så ble de pålagt diskresjon.

 

639

00:41:20,800 --> 00:41:26,520

Også når de hadde gjester med. Da skulle de anmelde det på forhånd.

 

640

00:41:29,080 --> 00:41:31,080

Og i den tiden....

 

641

00:41:31,600 --> 00:41:33,600

Altså, vi var femti medlemmer.

 

642

00:41:33,640 --> 00:41:36,200

Jeg har hørt senere at man var alt for forsiktig.

 

643

00:41:36,200 --> 00:41:38,160

Men poenget var jo at....

 

644

00:41:38,200 --> 00:41:40,720

I alle fall etter denne saken kom opp i 53,

 

645

00:41:40,880 --> 00:41:42,880

Det gjaldt å holde....

 

646

00:41:43,920 --> 00:41:47,040

De sa at vi var en klubb.

 

647

00:41:47,840 --> 00:41:54,840

Skulle man da ikke iaktta de reglene som de fleste medlemmene gikk inn for?

 

648

00:41:55,200 --> 00:42:01,760

Da risikerte man at hele (utydelig) ble oppløst. Og det ville jo vært en katastrofe.

 

649

00:42:05,320 --> 00:42:10,320

Jeg er jo blitt kritisert for at jeg var så streng, med dette med gjester og sånn...

 

650

00:42:10,560 --> 00:42:18,360

Men når folk melder seg inn, og man sier man garanterer anonymitet, så er jeg nødt til å følge opp.

 

651

00:42:20,760 --> 00:42:23,000

Og det var det jeg gjorde...

 

652

00:42:23,320 --> 00:42:25,320

Man ble ikke populær av det.

 

653

00:42:27,320 --> 00:42:35,880

Men så sa vi jo ikke, sånn utad, hvor svake vi var.Det ville jo være bare dumt.

 

654

00:42:38,080 --> 00:42:41,240

Det var en morsom situasjon i 1955, så vidt jeg husker.

 

655

00:42:41,320 --> 00:42:42,560

Det kan jeg komme tilbake til.

 

656

00:42:42,840 --> 00:42:44,840

Da var det en psykiaterkongress her.

 

657

00:42:45,160 --> 00:42:47,040

Skandinavisk.

 

658

00:42:47,040 --> 00:42:51,520

Så var det plutselig kommet på førstesiden i Vårt Land, var det vel,

 

659

00:42:52,560 --> 00:43:01,800

at en norsk psykiater konstaterte en voldsom oppgang av homofile etter foreningen var startet.

 

660

00:43:01,840 --> 00:43:03,840

Det var nærmest humoristisk.

 

661

00:43:04,040 --> 00:43:06,800

Der satt vi femti stykker.

 

662

00:43:07,240 --> 00:43:11,200

Men vi var jo litt stolte, også da.

 

663

00:43:16,000 --> 00:43:25,040

Vi forsøkte å innhente uttalelser i forbindelse med den (utydelig).

 

664

00:43:25,520 --> 00:43:28,400

En av uttalelsene  (utydelig)...

 

665

00:43:28,640 --> 00:43:38,480

En psykiater sa han kunne ikke forstå det var nødvendig å ha en homofil forening, for de heterofile har jo ingen forening.

 

666

00:43:39,640 --> 00:43:44,880

Han har forandret holdning senere, så...

 

667

00:43:46,920 --> 00:43:50,200

Men altså, sånt risikerte man.

 

668

00:43:50,200 --> 00:43:52,160

Men det sier jo folk i dag og, det.

 

669

00:43:52,480 --> 00:43:55,640

Sier de det?

Ja, det har jeg da hørt.

 

670

00:43:56,080 --> 00:43:59,280

Jeg mener de sa det da Wenche Lowzow sto fram.

 

671

00:43:59,480 --> 00:44:01,840

"Hvorfor er det nødvendig å snakke så mye om at man er homofil?"

 

672

00:44:02,360 --> 00:44:05,040

"Det gjør jo ikke de heterofile, snakke om at de er heterofile."

 

673

00:44:06,160 --> 00:44:10,200

Det ble jo Wenche Lowzows...

 

674

00:44:10,400 --> 00:44:12,880

Hun ble jo møtt med det.

 

675

00:44:13,200 --> 00:44:15,200

"Hvorfor skal dere blafre med at dere er homofile?"

 

676

00:44:15,640 --> 00:44:19,440

Det går jo på en måte i noe av det samme?

Jo, det er noe av det samme.

 

677

00:44:19,760 --> 00:44:22,880

Men de heterofile har det ikke nødvendig...

 

678

00:44:23,840 --> 00:44:26,120

å lage en interesseorganisasjon...

 

679

00:44:26,120 --> 00:44:28,120

Nei, det er komisk det.

 

680

00:44:33,080 --> 00:44:35,080

Er det ikke nok for i dag?

 

681

00:44:35,680 --> 00:44:37,680

Vi må ikke gi oss enda?

 

682

00:44:37,680 --> 00:44:38,960

Åh.

 

683

00:44:39,640 --> 00:44:41,640

Er du sliten?

 

684

00:44:45,960 --> 00:44:47,960

Det som kunne vært ålreit...

 

685

00:44:48,240 --> 00:44:52,480

Vi kunne i hvert fall fått fram det du har tenkt på. Som du har notert deg.

 

686

00:44:54,000 --> 00:44:56,040

For dette her kan jeg sette sammen...

 

687

00:44:56,360 --> 00:44:58,840

i rekkefølge, siden.

 

688

00:44:59,360 --> 00:45:01,360

Noen små lapper her?

 

689

00:45:03,720 --> 00:45:07,360

Og særlig sånne små episoder...

 

690

00:45:08,760 --> 00:45:12,160

som er veldig fortellende om den gangen.

 

691

00:45:12,160 --> 00:45:14,040

Ja.

 

692

00:45:21,080 --> 00:45:23,080

(blar i papir)

 

693

00:45:49,280 --> 00:45:52,120

(utydelig) en film som het Cecilia.

 

694

00:45:52,480 --> 00:45:54,480

Ja! Den har vi akkurat snakket om i Løvetann.

 

695

00:45:54,480 --> 00:45:55,680

Har dere det?

 

696

00:45:55,680 --> 00:45:57,400

Solveig Eriksen.

 

697

00:45:58,440 --> 00:46:00,440

Ingen syns den var noe god.

 

698

00:46:01,240 --> 00:46:04,000

Men ble den vist på norske kinoer?

 

699

00:46:04,200 --> 00:46:05,440

Ja.

 

700

00:46:05,840 --> 00:46:08,440

Kan du si litt kort om handlingen?

 

701

00:46:08,440 --> 00:46:10,440

Jeg husker ikke.

 

702

00:46:15,440 --> 00:46:18,760

Men jeg må si jeg (utydelig) den var nokså ubehjelpelig, altså.

 

703

00:46:18,760 --> 00:46:19,520

Har du sett den?

 

704

00:46:19,520 --> 00:46:20,720

Nei.

 

705

00:46:21,720 --> 00:46:23,720

Den må jo ligge ett eller annet sted.

 

706

00:46:23,880 --> 00:46:25,880

Ja, det må den jo.

 

707

00:46:26,120 --> 00:46:29,040

Jeg er sikker på hun blir smigret over å...

 

708

00:46:29,680 --> 00:46:31,680

Hun har jo nettopp skrevet en bok om ...

 

709

00:46:31,680 --> 00:46:33,640

Ja, hva var det igjen?

 

710

00:46:34,320 --> 00:46:37,160

At faren eller bestefaren... Var ikke det en politiker?

 

711

00:46:38,040 --> 00:46:40,160

Jo, det er den ja. Akkurat.

 

712

00:46:46,640 --> 00:46:51,480

Jeg skal snakke med ham i Løvetann som visste noe om henne.

 

713

00:46:54,080 --> 00:46:57,200

Nei, for vi har begynt en sånn serie i Løvetann som heter "Våre klassikere".

 

714

00:46:57,400 --> 00:46:57,880

Åja.

 

715

00:46:57,880 --> 00:46:59,400

Å skrive om, ja...

 

716

00:46:59,880 --> 00:47:02,800

forfattere fra gamle dager, eller filmkunstnere eller...

 

717

00:47:03,360 --> 00:47:06,840

Der har jeg... Det har jeg ikke notert, men det kunne jeg kanskje notere...

 

718

00:47:08,120 --> 00:47:10,400

Det har vi nevnt her, i disse...

 

719

00:47:10,800 --> 00:47:12,800

Klubbavisene

 

720

00:47:13,480 --> 00:47:15,480

De hadde et lite bibliotek, nemlig.

 

721

00:47:15,480 --> 00:47:16,840

Og så kjøpte de inn....

 

722

00:47:17,600 --> 00:47:21,480

Den gangen var det jo ikke så mange bøker som behandlet dette problemet,

 

723

00:47:21,880 --> 00:47:25,080

så da har vi fått med de fleste som den gangen kom ut.

 

724

00:47:25,200 --> 00:47:27,760

Ja, det hadde vært fint.

 

725

00:47:38,720 --> 00:47:40,720

Men der hadde Rolf...

 

726

00:47:42,400 --> 00:47:44,400

en kontakt...

 

727

00:47:44,680 --> 00:47:48,040

Ja, det kan godt være.

 

728

00:47:48,040 --> 00:47:50,040

med en som laget en utfyllende liste over...

 

729

00:47:50,720 --> 00:47:55,800

Hvis du hadde en sånn liste kunne det være fint, for vi har Olav Andre Manum. Vet du hvem det er?

 

730

00:47:57,000 --> 00:47:59,680

Det er han som har gitt ut en novellesamling.

 

731

00:47:59,680 --> 00:48:00,680

Åja.

 

732

00:48:00,680 --> 00:48:02,360

Nå i fjor, vel.

 

733

00:48:02,960 --> 00:48:07,560

Med utdrag fra bøker.

 

734

00:48:08,440 --> 00:48:10,440

Homofile temaer.

 

735

00:48:10,640 --> 00:48:12,640

(utydelig)

 

736

00:48:13,040 --> 00:48:15,280

Han er i Løvetann-redaksjonen.

 

737

00:48:15,280 --> 00:48:17,240

Å, er han, ja...

 

738

00:48:18,920 --> 00:48:20,920

Kanskje han har den listen?

 

739

00:48:20,920 --> 00:48:22,760

Tror du det?

 

740

00:48:22,760 --> 00:48:24,560

jeg kan spørre ham, for jeg ser ham i kveld.

 

741

00:48:24,560 --> 00:48:26,200

Åja.

 

742

00:48:26,640 --> 00:48:30,240

Men jeg hadde lyst til å spørre litt også om....

 

743

00:48:30,600 --> 00:48:32,920

sånn mer personlig...

 

744

00:48:33,320 --> 00:48:36,600

Når du oppdaget at du var homofil, og disse tingene her...

 

745

00:48:36,800 --> 00:48:38,800

Helt fra du var gutt?

 

746

00:48:40,840 --> 00:48:46,200

Ja, altså. Jeg oppdaget det svært tidlig.

 

747

00:48:46,720 --> 00:48:51,880

Uten at jeg til  å begynne med var klar over hva det dreiet seg om.

 

748

00:48:51,880 --> 00:48:53,600

Vokste opp i Bergen?

Ja.

 

749

00:48:53,600 --> 00:48:55,280

I Bergen by?

JA:

 

750

00:48:56,960 --> 00:49:01,960

Du visste ikke hva det dreide seg om, fordi du ikke hadde lest om det?

 

751

00:49:02,680 --> 00:49:09,080

Ja, når man er 12 eller 13 er man ikke så moden at man...

 

752

00:49:10,000 --> 00:49:13,200

Er det da du har dine første minner om at du....

 

753

00:49:13,480 --> 00:49:18,960

Ja, da følte jeg meg liksom tiltrukket av....

 

754

00:49:19,080 --> 00:49:21,080

Men det er jo...

 

755

00:49:22,080 --> 00:49:26,600

Det er ikke spesielt for homofile. Det er ofte heterofile også, i den overgangsalderen...

 

756

00:49:28,400 --> 00:49:31,320

Dette med at jeg kommer fra Bergen, kan du stryke.

 

757

00:49:31,320 --> 00:49:32,600

Hvorfor det? (Litt latter)

 

758

00:49:32,840 --> 00:49:35,800

Nei, du behøver ikke lokalisere meg sånn.

 

759

00:49:36,520 --> 00:49:43,560

Men ellers er det jo ganske vittig... Det forekommer meg at jeg har lest i en eller annen klassisk tysk bok,

 

760

00:49:44,600 --> 00:49:48,120

skrevet i begynnelsen av dette århundret, eller noe sånt, men jeg husker ikke av hvem.

 

761

00:49:48,560 --> 00:49:55,680

Hvor det blir konstatert at homofili var spesielt utbredt på Vestlandet.

 

762

00:49:56,160 --> 00:49:58,720

(Latter)

 

763

00:49:58,840 --> 00:50:01,520

Jeg nevnte det for Kim engang. Hun skulle visst undersøke det.

 

764

00:50:02,000 --> 00:50:05,880

Men hvordan kom du første gang borti ordet "homofili"?

 

765

00:50:08,720 --> 00:50:11,040

Nei, det husker jeg ikke.

 

766

00:50:11,640 --> 00:50:15,280

Var det gjennom en bok, eller var det noen som snakket om det, eller?

 

767

00:50:16,200 --> 00:50:18,720

Nei, det var sikkert gjennom en bok.

 

768

00:50:19,520 --> 00:50:23,360

Du begynte vel å bli litt nysgjerrig og kanskje gå på jakt etter lesestoff om dette her?

 

769

00:50:24,120 --> 00:50:26,520

Det er det man vanligvis gjør.

 

770

00:50:27,080 --> 00:50:29,840

Jeg forholdt meg merkelig passiv.

 

771

00:50:30,480 --> 00:50:36,080

Ikke noe sånn skyldfølelse eller noe sånt.

 

772

00:50:36,440 --> 00:50:40,760

Problemet mitt var å treffe likesinnede.

 

773

00:50:41,080 --> 00:50:43,560

Men jeg hadde ikke noe problem med at liksom sånn...

 

774

00:50:44,160 --> 00:50:46,160

nerver eller...

 

775

00:50:46,640 --> 00:50:49,360

I alle fall ikke direkte.

 

776

00:50:49,880 --> 00:50:55,160

Men du tok vel artium da, og så begynte du å studere herved Juridisk fakultet?

 

777

00:50:55,160 --> 00:50:56,160

Ja.

 

778

00:50:56,480 --> 00:50:58,480

Og da hadde du end ikke truffet noen likesinnede?

 

779

00:50:58,480 --> 00:51:00,080

Nei.

 

780

00:51:01,400 --> 00:51:04,640

Men du kom til Oslo og kanskje du regnet med at  det...?

 

781

00:51:05,800 --> 00:51:07,800

Ja, ja.

 

782

00:51:10,040 --> 00:51:14,680

For første gang da du var, skal vi se...

 

783

00:51:15,040 --> 00:51:17,280

Jeg var sikkert 26 år, første gangen.

 

784

00:51:17,680 --> 00:51:19,320

Første gangen du traff en homofil?

 

785

00:51:19,320 --> 00:51:22,720

Ja eller hadde en homofil opplevelse.

 

786

00:51:23,600 --> 00:51:25,600

Da var du enda student, eller?

 

787

00:51:25,680 --> 00:51:27,680

Ja.

 

788

00:51:30,640 --> 00:51:32,640

Nei, jeg var yngre.

 

789

00:51:34,440 --> 00:51:37,000

Det var like etter jeg var ferdig.

 

790

00:51:38,000 --> 00:51:40,000

Sånn 24 år.

 

791

00:51:40,080 --> 00:51:42,080

Ferdig jurist.

 

792

00:51:43,000 --> 00:51:45,040

Begynte å jobbe med en gang som dommerfullmektig?

 

793

00:51:45,520 --> 00:51:51,200

Nei. Det gikk noen år før man ble dommerfullmektig. I alle fall den gangen.

 

794

00:51:52,840 --> 00:51:56,240

Så jeg jobbet på Riksrevisjonen, blant annet.

 

795

00:52:01,600 --> 00:52:06,720

Navnet Mack, er ikke det noe sånn Bergensnavn, da?

 

796

00:52:07,200 --> 00:52:09,200

Nei, det er fra Nord-Norge.

 

797

00:52:10,960 --> 00:52:12,960

Du har vel hørt snakk om Mack-øl.

 

798

00:52:15,160 --> 00:52:17,160

Er Mack-øl fra Nord-Norge?

 

799

00:52:17,160 --> 00:52:18,200

Ja.

 

800

00:52:18,560 --> 00:52:20,560

Det er det som er din bakgrunn, eller familie....

 

801

00:52:21,000 --> 00:52:23,000

Ja, de kom altså....

 

802

00:52:24,000 --> 00:52:30,360

Far kom fra Oslo, men de i Oslo kom opprinnelig fra Tromsø.

 

803

00:52:35,960 --> 00:52:37,960

Nå er ikke jeg klar over om...

 

804

00:52:38,160 --> 00:52:43,120

Altså vi hadde kontakter med en internasjonal organisasjon.

 

805

00:52:44,400 --> 00:52:46,400

ICSE.

 

806

00:52:47,800 --> 00:52:51,640

Primus motor der var den hollandske organisasjonen [COC]

 

807

00:52:52,280 --> 00:52:54,280

Hva het den organisasjonen?

 

808

00:52:54,400 --> 00:52:59,000

International Committee for Sexual Equality, forkortet til ICSE.

 

809

00:53:09,080 --> 00:53:13,440

Men hvordan får man vite om sånne ting som skjer ute i verden, den gangen?

 

810

00:53:14,240 --> 00:53:16,240

Hvordan greide dere å opprette sånne kontakter?

 

811

00:53:18,840 --> 00:53:21,320

Jeg må si at...

 

812

00:53:22,320 --> 00:53:27,200

Jeg var på et møte i Frankfurt sommeren 52.

 

813

00:53:27,760 --> 00:53:30,600

Det var før jeg var blitt formann.

 

814

00:53:32,280 --> 00:53:36,120

Og da var det gjennom Rolf jeg hadde fått vite om det.

 

815

00:53:36,560 --> 00:53:39,520

Hvordan han hadde fått den kontakten vet jeg ikke,

 

816

00:53:40,240 --> 00:53:43,080

men det var sikkert gjennom København.

 

817

00:53:45,320 --> 00:53:48,480

Forbundet i København.

 

818

00:53:53,640 --> 00:53:59,120

Det var en rekke interessante møter og det var virkelig...

 

819

00:54:00,200 --> 00:54:07,480

fagfolk. Hollenderne var jo flinke med... organisasjonsmessig.

 

820

00:54:07,560 --> 00:54:09,560

Det er de jo i dag også.

 

821

00:54:11,080 --> 00:54:13,360

Hvorfor er de så flinke da, skal tro?

 

822

00:54:14,960 --> 00:54:16,960

Jeg vet ikke.

 

823

00:54:19,720 --> 00:54:24,800

Så der var det en rekke møter, i Frankfurt to ganger.

 

824

00:54:25,280 --> 00:54:30,360

Sånn som i 52 ble det holdt på universitetet i Frankfurt.

 

825

00:54:32,200 --> 00:54:35,280

Og i Bremen, to ganger i Amsterdam.

 

826

00:54:35,940 --> 00:54:37,100

I Brüssel.

 

827

00:54:37,140 --> 00:54:39,140

I Paris.

 

828

00:54:42,340 --> 00:54:44,340

Ja, så var det i København.

 

829

00:54:45,220 --> 00:54:47,220

Når var dette?

 

830

00:54:51,400 --> 00:54:54,680

Dette skal du få neste gang. Jeg har ikke satt opp...

 

831

00:54:57,280 --> 00:55:00,460

For det var vel ikke noen andre internasjonale organisasjoner enn det?

 

832

00:55:01,000 --> 00:55:03,000

Og IA, nå?

 

833

00:55:03,280 --> 00:55:05,420

Mellom den og IA

 

834

00:55:05,420 --> 00:55:07,180

Nei. Hva?

 

835

00:55:07,480 --> 00:55:10,320

Det har ikke vært noen annen internasjonal organisasjon etter dette her?

 

836

00:55:10,320 --> 00:55:11,680

Nei, jeg vet ikke.

 

837

00:55:12,880 --> 00:55:14,880

Altså, den....

 

838

00:55:15,580 --> 00:55:21,240

Det første møtet var i 51, i Amsterdam. Da var jeg ikke der.

 

839

00:55:23,020 --> 00:55:26,500

Jeg tror det ble mer og mindre oppløst i 62, 63.

 

840

00:55:27,020 --> 00:55:29,680

Etter det vet jeg ikke om...

 

841

00:55:31,400 --> 00:55:33,800

Men i tillegg til det som var sagt at....

 

842

00:55:35,260 --> 00:55:43,680

foreningene i Sverige, Danmark og Norge må samarbeide og forsøkte å utgi et felles tidsskrift.

 

843

00:55:44,760 --> 00:55:48,520

Men det gikk ikke så godt med dette tidsskriftet.

 

844

00:55:54,680 --> 00:55:57,440

men når er det Kim kommer inn i bildet?

 

845

00:56:01,300 --> 00:56:03,300

63.

 

846

00:56:03,660 --> 00:56:05,660

Like etter at du har gitt deg?

 

847

00:56:05,680 --> 00:56:07,680

Ja, det var like etter.

 

848

00:56:08,920 --> 00:56:11,260

Så kom det nok en bergenser.

 

849

00:56:11,880 --> 00:56:13,880

(latter)

 

850

00:56:15,220 --> 00:56:18,680

Kim har jo holdt på å skrive historie nå.

 

851

00:56:18,680 --> 00:56:20,500

Vet du noe om det?

 

852

00:56:20,500 --> 00:56:22,440

Jo, jeg var på et møte.

 

853

00:56:22,860 --> 00:56:24,860

I kirkegruppen.

 

854

00:56:24,980 --> 00:56:26,980

Ja, det har jeg hørt om.

 

855

00:56:27,060 --> 00:56:30,200

Ja, nå har Kim levert manus til denne boken til et forlag.

 

856

00:56:30,200 --> 00:56:31,500

Åja.

 

857

00:56:33,800 --> 00:56:36,560

Så hun har ikke konsultert deg...

 

858

00:56:36,880 --> 00:56:39,960

Nei, altså. Jeg trodde hun skulle skrive om Forbundets historie,

 

859

00:56:40,260 --> 00:56:42,260

men det er ikke det hun skal skrive.

 

860

00:56:42,260 --> 00:56:43,320

Nei?

 

861

00:56:43,400 --> 00:56:46,160

Hun skal jo skrive verdenshistorien.

 

862

00:56:46,160 --> 00:56:48,040

Ja, verdenshistorien for homofile.

 

863

00:56:48,040 --> 00:56:48,800

Ja.

 

864

00:56:50,620 --> 00:56:52,620

Men fram til....

 

865

00:56:54,300 --> 00:56:58,540

Hun hadde tenkt å fortsette på en annen, en senere tid.

 

866

00:57:00,180 --> 00:57:09,320

Jeg har inntrykk av at hun hadde tatt en bestemt periode, og så ville hun se om noe forlag ville ta det.

 

867

00:57:09,640 --> 00:57:14,280

Hun ville ikke fortsette uten at noen hadde...  sikret seg at...

 

868

00:57:14,660 --> 00:57:16,660

Sånn oppfattet jeg det, i alle fall.

 

869

00:57:17,540 --> 00:57:20,120

Men det kan jo være meget interessant.

 

870

00:57:21,660 --> 00:57:24,420

Men det er jo et kjempearbeid.

 

871

00:57:27,920 --> 00:57:33,960

E det ikke noe du har lyst til å si om hvordan du syns om homobevegelsen i dag?

 

872

00:57:34,640 --> 00:57:36,640

Nei, altså da må jeg tenke meg litt om.

 

873

00:57:39,600 --> 00:57:45,640

Men jeg kan jo si at jeg er jo ikke sånn inne i disse sakene...

 

874

00:57:47,700 --> 00:57:49,700

Jeg tenker på... Hvordan stiller du deg til at...

 

875

00:57:50,640 --> 00:57:56,400

Ja, de stiller krav om at homofile skal kunne adoptere barn, for eksempel.

 

876

00:57:57,400 --> 00:57:58,460

Ja, altså...

 

877

00:57:58,460 --> 00:58:00,280

Sånne ting.

 

878

00:58:01,160 --> 00:58:06,080

Ja, akkurat i det tilfellet syns jeg hensynet til barnet må komme i første rekke.

 

879

00:58:06,920 --> 00:58:08,240

Ja?

 

880

00:58:08,680 --> 00:58:11,280

Jeg har av og til et inntrykk av at de ikke har...

 

881

00:58:11,280 --> 00:58:12,720

At det er blitt en...

 

882

00:58:12,880 --> 00:58:16,200

Mener du det kan være en belastning å ha homofile foreldre?

 

883

00:58:17,320 --> 00:58:20,720

Ikke en belastning, men....

 

884

00:58:21,360 --> 00:58:25,800

Det har jo alltid vært hevdet at det er en fordel å ha en far og en mor.

 

885

00:58:25,800 --> 00:58:27,760

Ja....

 

886

00:58:28,240 --> 00:58:31,520

Bortsett fra at det er jo veldig....

 

887

00:58:32,160 --> 00:58:36,560

mye utradisjonelle familier bortover, hvor det mangler ofte en far.

 

888

00:58:36,720 --> 00:58:39,120

Og ofte er jo ikke faren en gang engasjert i ungene sine.

 

889

00:58:39,120 --> 00:58:41,360

Neida.

 

890

00:58:42,840 --> 00:58:47,120

Syns du homofile i dag stiller mange gale krav?

 

891

00:58:50,000 --> 00:58:53,240

Nei. Men altså, der er jo simpelthen

 

892

00:58:56,440 --> 00:58:59,800

Det var vært veldig greit da vi hadde den saken med paragrafen.

 

893

00:59:00,160 --> 00:59:03,480

Da hadde man en ting man kunne fokusere mot.

 

894

00:59:03,760 --> 00:59:13,320

Nå har jeg følelsen av at man står litt opprådd. Hva skal man nå feste oppmerksomheten på?

 

895

00:59:14,120 --> 00:59:22,080

Så tar man enkelte ting som kanskje ikke er så viktige, men så blåser man dem opp.

 

896

00:59:23,680 --> 00:59:29,600

Men fortsatt er det sosiale behovet for en organisasjon til stede?

 

897

00:59:29,960 --> 00:59:32,360

Jada.

Det er viktig fortsatt?

 

898

00:59:32,360 --> 00:59:34,720

Det syns jeg...

 

899

00:59:35,560 --> 00:59:37,560

(utydelig)

 

900

00:59:39,120 --> 00:59:44,480

Der burde man konsolidere innad, mer enn man gjør.

 

901

00:59:46,200 --> 00:59:48,200

Men ikke...

 

902

00:59:48,800 --> 00:59:52,120

Jeg la merke til, på siste møte på AHF.

 

903

00:59:52,640 --> 00:59:54,760

Sant, det felles møtet.

 

904

00:59:56,200 --> 01:00:04,440

Jeg er ikke helt ajour med hvorledes arbeidet foregår og alle disse små-grupperingene og så videre.

 

905

01:00:05,360 --> 01:00:07,360

Så jeg har vanskelig for å uttale meg.

 

906

01:00:07,840 --> 01:00:11,720

Tenker du på det årsmøtet?

På det årsmøtet, ja.

 

907

01:00:14,280 --> 01:00:18,440

Og det er jo blitt organisert litt annerledes.

 

908

01:00:20,680 --> 01:00:23,800

Men jeg syns man....

 

909

01:00:24,600 --> 01:00:29,600

skulle arbeide mer på indre samhold.

 

910

01:00:30,440 --> 01:00:32,800

Det tror jeg også litt på, nå for tiden.

 

911

01:00:33,000 --> 01:00:38,080

Man har... Jeg syns av og til det er litt søkt, disse her...

 

912

01:00:38,320 --> 01:00:41,960

merkesakene de har.

 

913

01:00:43,760 --> 01:00:46,880

Det er ikke så mange år siden det var så moderne å ta sånn selvransaking.

 

914

01:00:47,600 --> 01:00:50,320

Men det har falt ut av bildet det nå?

 

915

01:00:50,600 --> 01:00:52,600

Ja det virker sånn.

 

916

01:00:52,960 --> 01:00:56,240

Var ikke det sunt, da?

Jo, det tror jeg helt sikkert var sunt.

 

917

01:00:57,280 --> 01:00:59,280

Det der...

 

918

01:00:59,440 --> 01:01:05,320

Altså, homofiles fortsatte behov for å snakke om seg selv, sine egne problemer som homofil...

 

919

01:01:06,080 --> 01:01:13,000

Ja, det er jo aktuelt hele tiden, for det er stadig nye som åpner seg som homofile.

 

920

01:01:14,240 --> 01:01:20,840

Så jeg tror at AHF bør legge mye mer vekt på å bli et møtested, da.

 

921

01:01:21,160 --> 01:01:25,320

For sånne gamle som oss... Og nye.

 

922

01:01:26,000 --> 01:01:30,360

Og særlig for disse nye tenåringene, 18-, 20-åringene i dag.

 

923

01:01:30,360 --> 01:01:31,560

Ja.

 

924

01:01:32,080 --> 01:01:38,800

Da kunne man, uten at det blir for høytidelig, ta opp et tema en aften.

 

925

01:01:39,840 --> 01:01:44,200

Diskutere en halvtime, eller noe sånt.

 

926

01:01:45,560 --> 01:01:48,920

Ja, det burde vært mer av sånne temakvelder.

 

927

01:01:49,960 --> 01:01:53,400

Sånn som det der møtet med han... den spørreskjema undersøkelsen.

 

928

01:01:53,800 --> 01:01:56,320

Det var veldig fint.

Ja, det var veldig fint.

 

929

01:01:57,280 --> 01:01:59,400

Der med inntrykk av at folk er veldig interessert.

 

930

01:01:59,400 --> 01:02:01,400

Ja, de var det.

 

931

01:02:01,600 --> 01:02:05,040

Og så var det en kulturaften, det var vel et år siden.

 

932

01:02:05,080 --> 01:02:08,720

Som var meget vellykket, med opplesning og sånt.

 

933

01:02:10,280 --> 01:02:12,280

Jeg syns noe sånt....

 

934

01:02:13,160 --> 01:02:19,120

Men sånn om kontakten din, denne hele perioden, med kvinnene, med de lesbiske?

 

935

01:02:19,480 --> 01:02:22,000

Hvordan har det vært?

 

936

01:02:22,000 --> 01:02:23,160

I Forbundet?

 

937

01:02:23,280 --> 01:02:23,800

Ja.

 

938

01:02:25,320 --> 01:02:29,240

Ja, altså. Der ble jo de simpelthen litt tilsidesatt, for....

 

939

01:02:29,840 --> 01:02:34,080

I min tid var det jo paragraf 213 hovedproblemet,

 

940

01:02:34,400 --> 01:02:36,680

og angikk jo kun menn.

 

941

01:02:36,840 --> 01:02:43,800

Det vil si, de nye paragrafene angikk jo også kvinner.

 

942

01:02:46,840 --> 01:02:50,880

Men det var jo desidert overvekt av menn.

 

943

01:02:55,800 --> 01:02:59,840

Men kvinnene hadde jo behov for å komme og treffe hverandre, de og?

 

944

01:02:59,840 --> 01:03:01,520

Komme ut?

 

945

01:03:01,520 --> 01:03:03,520

Ja.

På klubb aftener og...

 

946

01:03:03,520 --> 01:03:05,200

Joda.

 

947

01:03:05,680 --> 01:03:06,800

Sånn selskapelig...

 

948

01:03:06,800 --> 01:03:08,240

Jeg mente altså ...

 

949

01:03:08,800 --> 01:03:11,200

overfor myndighetene.

 

950

01:03:12,280 --> 01:03:14,840

Det var ikke så viktig for dem da. Nei.

 

951

01:03:15,400 --> 01:03:17,400

Men sånn generelt....

 

952

01:03:17,640 --> 01:03:22,600

I den spede begynnelse. Før det ble en forening. By og bygd.

 

953

01:03:23,800 --> 01:03:25,560

Var det veldig..

 

954

01:03:25,800 --> 01:03:28,200

sånn oppdelt med dette at

 

955

01:03:28,440 --> 01:03:31,640

mennene opptrådte feminint,

 

956

01:03:31,960 --> 01:03:34,160

at kvinnene som var der opptrådte i dress.

 

957

01:03:34,240 --> 01:03:36,240

Altså, hvordan var det i gamle dager?

 

958

01:03:36,600 --> 01:03:42,320

Det som nå er blitt... Nå er jo folk.. Opptrer jog kler seg helt... Alt mulig.

 

959

01:03:42,800 --> 01:03:45,360

Altså, hvordan ser du på det i dag i forhold til den gangen?

 

960

01:03:45,760 --> 01:03:47,760

Ja, jeg

 

961

01:03:47,840 --> 01:03:49,840

synes at...

 

962

01:03:50,160 --> 01:03:51,320

Det er vanskelig å si noe generelt.

 

963

01:03:51,720 --> 01:03:54,880

Jeg har inntrykk av at de opptrådte litt mer utrert før.

 

964

01:03:55,200 --> 01:03:57,200

Man skulle liksom...Det var mer den...

 

965

01:03:57,440 --> 01:03:59,920

De skulle demonstrere....

 

966

01:04:01,440 --> 01:04:06,200

Og kvinnene, der var... Enkelte var svært sterke.

 

967

01:04:07,240 --> 01:04:12,520

I dress? Hadde noen av kvinnene dress? Det har jeg hørt om. I gamle dager.

 

968

01:04:13,000 --> 01:04:15,760

Slips og... Husker du noe om det?

 

969

01:04:16,000 --> 01:04:18,320

Det husker jeg ikke, men....

 

970

01:04:18,840 --> 01:04:22,440

Det husker jeg vi diskuterte i København, for der opptrådte de i ride antrekk.

 

971

01:04:22,440 --> 01:04:24,440

Noen av de der...

 

972

01:04:24,840 --> 01:04:29,960

Ok, men hvordan var det kvinnene... Var de også outrert på en eller annen måte?

 

973

01:04:30,280 --> 01:04:37,160

Nei, jeg festet meg mest med mennene, at det var liksom litt jålete og sånn.

 

974

01:04:38,880 --> 01:04:42,240

Men du husker ikke så mye om hvordan kvinnene kledde seg?

 

975

01:04:42,880 --> 01:04:47,000

Nei, de var nokså nøytrale....

 

976

01:04:47,440 --> 01:04:50,560

Det er blitt en større....

 

977

01:04:50,880 --> 01:04:52,880

Ja, hva skal man si...

 

978

01:04:53,880 --> 01:04:59,600

Forbedring for mennene. De opptrer mer naturlig i dag enn de gjorde den gangen.

 

979

01:05:00,760 --> 01:05:05,400

Kim forteller noen morsomme historier fra Ormsund, tenker jeg.

 

980

01:05:05,840 --> 01:05:09,640

Hvor noen skulle komme og mobbe litt og lage litt bråk utenfor.

 

981

01:05:10,000 --> 01:05:13,960

Og da sto liksom mennene på bordene og hylte, mens det var kvinnene som gikk ut for å liksom...

 

982

01:05:14,480 --> 01:05:16,480

Ja, sånn fortelle hun for spøk...

 

983

01:05:16,880 --> 01:05:19,200

Ja, hun har jo...

 

984

01:05:20,560 --> 01:05:23,640

Den er vel litt fargerik, hennes framstilling...

 

985

01:05:24,080 --> 01:05:26,840

Jeg har inntrykk av at av og til...

 

986

01:05:27,560 --> 01:05:31,760

Disse framstillingene av at det var en forskremt forsamling som satt der ute...

 

987

01:05:32,160 --> 01:05:34,880

Det vil jeg si, det er temmelig overdrevet.

 

988

01:05:35,120 --> 01:05:36,320

Du mener det, ja.

 

989

01:05:36,440 --> 01:05:38,680

Men naturligvis er de friere i dag, altså.

 

990

01:05:39,280 --> 01:05:46,400

Da var det omtrent ingen som offentlig la seg til kjennelse.

 

991

01:05:46,960 --> 01:05:52,520

Var Kim den første som var så åpen som hun var?

 

992

01:05:56,240 --> 01:06:00,160

Hun kunne stå fram med bilde liksom? I avisen?

 

993

01:06:01,600 --> 01:06:03,600

Ja, altså han som....

 

994

01:06:05,640 --> 01:06:10,400

Axel Lundahl Madsen som stiftet i København og som stiftet seksjonen her,

 

995

01:06:10,720 --> 01:06:14,600

han opptrådte så vidt jeg husker, med bilde i avisen.

 

996

01:06:15,320 --> 01:06:16,480

Nordmann her altså?

 

997

01:06:16,720 --> 01:06:18,200

Nei, danske.

 

998

01:06:18,640 --> 01:06:21,880

Axel Lundahl Madsen

 

999

01:06:22,320 --> 01:06:24,320

Det var han som stiftet i København.

 

1000

01:06:24,640 --> 01:06:30,400

Er Kim den første som har vært avbildet da, i norsk presse?

 

1001

01:06:31,840 --> 01:06:34,360

Ja, jeg kan tenke meg det.

 

1002

01:06:34,920 --> 01:06:39,480

Da er det på en måte riktig å si at hun var den første offentlige homofile, om vi skal si det sånn?

 

1003

01:06:39,480 --> 01:06:41,160

Eller syns du det ikke er riktig?

 

1004

01:06:41,200 --> 01:06:45,560

Jo, det blir vel riktig.

 

1005

01:06:47,520 --> 01:06:52,080

Men noen av dere var kanskje... Var dere åpne...

 

1006

01:06:52,520 --> 01:06:54,520

Jeg tenker på deg.

 

1007

01:06:54,520 --> 01:06:56,240

Hvem var du åpen for?

 

1008

01:06:56,680 --> 01:06:59,520

Foruten de homofile du hadde kontakt med?

 

1009

01:07:00,160 --> 01:07:04,880

Du var selvfølgelig åpen homofil i forhold til disse ekspertene, myndighetene i den grad...

 

1010

01:07:05,000 --> 01:07:05,840

Jada.

 

1011

01:07:05,920 --> 01:07:06,800

Men var det noen andre?

 

1012

01:07:06,800 --> 01:07:07,920

Nei.

 

1013

01:07:08,480 --> 01:07:09,520

Familien din, da?

 

1014

01:07:09,520 --> 01:07:10,760

Nei.

 

1015

01:07:11,520 --> 01:07:13,520

Fikk de noen gang vite det hos deg?

 

1016

01:07:14,600 --> 01:07:16,600

Formodentlig...

 

1017

01:07:16,720 --> 01:07:18,720

visste de det.

 

1018

01:07:18,960 --> 01:07:21,400

Men det ble aldri diskutert.

 

1019

01:07:22,360 --> 01:07:25,680

Men altså, flere av de andre medlemmene

 

1020

01:07:25,920 --> 01:07:32,320

hadde sine heterofile venner som de hadde snakket ut med.

 

1021

01:07:32,760 --> 01:07:35,280

Men altså, de...

 

1022

01:07:35,800 --> 01:07:37,800

plukket ut.

 

1023

01:07:38,520 --> 01:07:40,720

(Utydelig)

 

1024

01:07:44,800 --> 01:07:48,120

Så du har aldri merket noen reaksjon fra din familie på noe...

 

1025

01:07:48,640 --> 01:07:50,640

Nei.

 

1026

01:07:51,560 --> 01:07:54,840

Syns du det er leit å aldri kunne ta det opp med dem?

 

1027

01:07:55,520 --> 01:07:57,520

Eller hadde du ikke noe behov for det?

 

1028

01:07:57,520 --> 01:07:59,360

Jeg hadde ikke noe behov for det.

 

1029

01:08:00,040 --> 01:08:02,920

Så når du var her i Oslo, så var de... bodde de i Bergen?

 

1030

01:08:03,480 --> 01:08:05,480

Du var kanskje ikke så ofte sammen med dem?

 

1031

01:08:05,480 --> 01:08:06,400

Nei, nei.

 

1032

01:08:12,480 --> 01:08:14,480

Men kan du slå av den der?

 

1033

01:08:17,680 --> 01:08:23,960

Men har du i dag, på din egen alder, venner som du vanker sammen med?

 

1034

01:08:24,520 --> 01:08:30,280

Ja, men det er jo merkelig at...

 

1035

01:08:30,920 --> 01:08:37,920

Det er veldig dårlig samhold mellom de som var i Forbundet for 20-30 år siden.

 

1036

01:08:38,160 --> 01:08:41,440

Det er liksom... Man sitter på hver sin tue, har jeg inntrykk av.

 

1037

01:08:41,880 --> 01:08:44,400

Så du vanker ikke sammen med noen av dem?

 

1038

01:08:44,960 --> 01:08:47,040

Noen, men svært få.

 

1039

01:08:47,160 --> 01:08:49,520

Besøker dere hverandre, da?

 

1040

01:08:49,520 --> 01:08:50,640

Ja.

 

1041

01:08:51,240 --> 01:08:54,560

Men de du har mest kontakt med i dag, hvem er det da?

 

1042

01:08:55,200 --> 01:08:57,720

Jo, det er noen fra den gangen.

 

1043

01:08:58,440 --> 01:09:01,800

Men altså, det har skrumpet inn.

 

1044

01:09:04,400 --> 01:09:07,160

Er det noen som du vet som er eldre enn deg?

 

1045

01:09:07,640 --> 01:09:09,640

Som lever nå?

Jada.

 

1046

01:09:10,400 --> 01:09:12,400

Som var med den gang?

 

1047

01:09:13,040 --> 01:09:15,680

Nei, det tror jeg ikke.

 

1048

01:09:16,960 --> 01:09:18,960

Rolf, hvor gammel er han?

 

1049

01:09:26,320 --> 01:09:27,640

Yngre enn deg?

 

1050

01:09:27,680 --> 01:09:29,680

Jada. 64 eller noe...

 

1051

01:09:31,800 --> 01:09:40,840

Finn Grodal fortalte nettopp at han har gått av med pensjon, så han må være 67.

 

1052

01:09:42,240 --> 01:09:46,520

Dere to.. Begge dere har jo vanket... Eller Øyvind har jo også vanket litt i kjelleren.

 

1053

01:09:46,520 --> 01:09:47,880

Jada.

 

1054

01:09:48,440 --> 01:09:50,440

Så dere vanker fortsatt sammen.

 

1055

01:09:50,720 --> 01:09:54,480

Ja, lite. Men av og til.

 

1056

01:09:55,400 --> 01:09:57,640

Hva gjør dere? Går dere ut noe sted?

 

1057

01:09:57,760 --> 01:09:59,040

På teater eller?

 

1058

01:09:59,040 --> 01:10:00,400

Ja, på teateret.

 

1059

01:10:01,720 --> 01:10:03,080

Utstillinger og..?

 

1060

01:10:03,080 --> 01:10:04,120

Ja...

 

1061

01:10:04,520 --> 01:10:06,520

Så dere er kulturelt interesserte?

 

1062

01:10:06,520 --> 01:10:08,400

Ja, du kan si det sånn.

 

1063

01:10:09,400 --> 01:10:12,800

Hva med sånne typer som han Per Aabel og sånn, liksom ?

 

1064

01:10:13,280 --> 01:10:18,840

Har han kontakter blant dere?

 

1065

01:10:19,200 --> 01:10:23,160

Det tror jeg. For jeg var sammen med ham i...

 

1066

01:10:23,800 --> 01:10:25,800

Det er veldig mange år siden, men...

 

1067

01:10:26,800 --> 01:10:33,320

i et selskap hvor han.. Den daværende formannen i Forbundet samt flere i Forbundet,

 

1068

01:10:34,040 --> 01:10:37,640

og da kom han. Så han har sikkert kontakter.

 

1069

01:10:38,360 --> 01:10:40,600

Så han har ikke isolert seg.

 

1070

01:10:40,600 --> 01:10:42,480

Jeg kjenner ham ikke.

 

1071

01:10:42,840 --> 01:10:46,360

Mange på din alder er vel ofte isolerte?

 

1072

01:10:46,960 --> 01:10:49,360

Ja, nei. Jeg forstår ikke hvorfor ikke de

 

1073

01:10:49,880 --> 01:10:55,240

De var jo medlemmer av Forbundet, og jeg (utydelig) når jeg treffer de på gaten.

 

1074

01:10:55,720 --> 01:10:58,640

Liksom... "Det var hyggelig å se deg." Du vet sånn...

 

1075

01:10:59,680 --> 01:11:02,720

Det hadde vært en ide å komme sammen en gang...

 

1076

01:11:02,720 --> 01:11:05,080

Men de er ikke interessert.

 

1077

01:11:08,080 --> 01:11:10,680

Jeg vet ikke om det er et alders problem, eller...

 

1078

01:11:11,760 --> 01:11:14,440

Du vet disse eldre kvinnene. De hadde jo en...

 

1079

01:11:15,560 --> 01:11:18,400

Lenge nå, noe de kalte "de grå panterne".

 

1080

01:11:19,200 --> 01:11:21,360

Men det ble borte, det også.

 

1081

01:11:21,960 --> 01:11:23,960

Men det tror jeg var fordi de var så veldig...

 

1082

01:11:24,120 --> 01:11:26,360

De ville ikke velge noen ledelse, og...

 

1083

01:11:26,760 --> 01:11:28,760

Det var så veldig flatt organisert.

 

1084

01:11:29,320 --> 01:11:32,200

Det har faktisk blitt helt borte.

 

1085 Rød farge: ikke publisert på Youtube

01:11:34,640 --> 01:11:36,640

Disse kvinnene...

 

1086

01:11:36,920 --> 01:11:38,920

Jeg har jo truffet Haldis.

 

1087

01:11:39,600 --> 01:11:42,720

Hun har vært i den kirkegruppen av og til.

 

1088

01:11:43,840 --> 01:11:47,000

Og så er det en som heter Gudrun Strøm som jeg kjenner.

 

1089

01:11:47,320 --> 01:11:48,280

Vet du hvem det er?

 

1090

01:11:48,360 --> 01:11:49,280

Nei.

 

1091

01:11:49,320 --> 01:11:50,760

Hun er på din alder.

 

1092

01:11:50,960 --> 01:11:52,960

Og hun er i kirkegruppen.

 

1093

01:11:53,000 --> 01:11:55,000

En liten dame med stokk.

 

1094

01:11:55,240 --> 01:11:58,000

Hun har noe galt med et ben.

 

1095

01:11:58,000 --> 01:11:59,680

Åja, henne ja.

 

1096

01:11:59,840 --> 01:12:03,880

Det er jo vidunderlig. I en alder av 70 år, har hun (utydelig).

 

1097

01:12:04,320 --> 01:12:06,280

Hun går også nedi AHF-kjelleren.

 

1098

01:12:06,280 --> 01:12:07,760

Å, ja det er sant.

 

1099

01:12:07,800 --> 01:12:09,800

Jeg har intervjuet henne.

 

1100

01:12:09,800 --> 01:12:11,520

I Løvetann.

 

1101

01:12:11,520 --> 01:12:13,400

Anonymt, da.

 

1102

01:12:13,920 --> 01:12:19,360

Og så har jeg, hver gang det er noe i kjelleren som jeg tror hun kan være interessert i,

 

1103

01:12:19,640 --> 01:12:22,200

så har jeg skrevet brev om da og da og komme til kjelleren.

 

1104

01:12:23,000 --> 01:12:25,600

Så hun også har gått ned alle trappene.

 

1105

01:12:27,040 --> 01:12:30,400

(utydelig)

 

1106

01:12:31,800 --> 01:12:33,800

Nei, det er veldig rart.

 

1107

01:12:37,160 --> 01:12:39,160

Og så kjente jeg Eva Nordeng.

 

1108

01:12:39,160 --> 01:12:40,280

Det vet jeg ikke hvem er.

 

1109

01:12:41,600 --> 01:12:43,120

Stor og sterk.

 

1110

01:12:43,800 --> 01:12:47,240

(utydelig)

 

1111

01:12:47,880 --> 01:12:49,880

Så det ville ikke vært...

 

1112

01:12:50,000 --> 01:12:51,120

Men disse navnene...

 

1113

01:12:51,120 --> 01:12:52,760

Nei, de skal vi ikke ta fram.

 

1114

01:12:53,760 --> 01:12:57,920

Så det hadde ikke vært en ide å fått til noe i kjelleren?

 

1115

01:13:00,200 --> 01:13:03,800

Man ville vel ikke fått folk til å komme ned dit? I din aldersgruppe?

 

1116

01:13:05,240 --> 01:13:07,240

Jeg vet ikke.

 

1117

01:13:08,160 --> 01:13:11,280

Rolf har visst vært der en gang.

 

1118

01:13:16,400 --> 01:13:18,400

Men altså, jeg er ikke klar over...

 

1119

01:13:18,920 --> 01:13:21,320

hvilken aldersgruppe som er...

 

1120

01:13:21,880 --> 01:13:24,840

Er min aldersgruppe representert over hodet i AHF?

 

1121

01:13:26,560 --> 01:13:29,840

Det er kanskje bare deg og han Øyvind.

 

1122

01:13:32,120 --> 01:13:34,120

Tror ikke... Jeg vet ikke om noen flere, jeg.

 

1123

01:13:35,380 --> 01:13:39,820

Nei, for jeg vet aldri hva som er fast... medlemmer...hvem som er gjest...

 

1124

01:13:41,280 --> 01:13:43,820

Jeg tror ikke det er noen flere, jeg altså.

 

1125

01:13:44,920 --> 01:13:47,740

Men det har jo vært noen flere nedi kjelleren

 

1126

01:13:48,840 --> 01:13:50,840

av din årgang.

 

1127

01:13:54,820 --> 01:13:56,620

Følger du med i Løvetann, da?

 

1128

01:13:56,620 --> 01:13:58,500

Ja, den syns jeg er god.

 

1129

01:13:59,940 --> 01:14:01,940

Den er mer variert... altså...

 

1130

01:14:04,300 --> 01:14:06,300

(stopp i opptaket)

 

1131

01:14:07,480 --> 01:14:08,960

Det må vi ha med.

 

1132

01:14:08,960 --> 01:14:10,760

Jeg syns jo at...

 

1133

01:14:10,800 --> 01:14:13,940

Intervjuformen er levende. Jeg syns ofte...

 

1134

01:14:14,680 --> 01:14:16,680

Man hører det blant annet i TV...

 

1135

01:14:16,860 --> 01:14:20,340

at den som intervjuer er akkurat som en lærer,

 

1136

01:14:20,920 --> 01:14:23,120

og så sitter den andre som et objekt.

 

1137

01:14:23,420 --> 01:14:30,280

Den intervju formen jeg liker best, er en samtale mellom to likeverdige personer.

 

1138

01:14:31,200 --> 01:14:35,880

Og det synes jeg at man i det hele tatt sjelden finner i...

 

1139

01:14:36,640 --> 01:14:40,980

Hva med Litteraturskapet vårt? Syns du det er bra?

 

1140

01:14:43,780 --> 01:14:45,780

Eller hva er det du mest leser?

 

1141

01:14:46,080 --> 01:14:48,520

Jo altså, hvis det kommer noen gode

 

1142

01:14:50,900 --> 01:14:54,100

bøker med homofilt stoff....

 

1143

01:14:54,860 --> 01:14:57,520

Du kjøper fortsatt sånne bøker i dag, og leser?

 

1144

01:14:57,520 --> 01:15:02,340

Ja, den siste jeg kjøpte var om Kim Friele.

 

1145

01:15:02,800 --> 01:15:04,020

Hvilken?

 

1146

01:15:04,160 --> 01:15:05,660

Den der Lowzow...

 

1147

01:15:05,660 --> 01:15:06,160

Ja, den ja.

 

1148

01:15:09,100 --> 01:15:12,540

Men altså. Nå er det kommet så mange bøker.

 

1149

01:15:12,820 --> 01:15:14,820

Ja, det er enormt.

 

1150

01:15:16,600 --> 01:15:19,160

Og jeg mener rent generelt, så må jeg si at....

 

1151

01:15:20,380 --> 01:15:22,680

Jeg leser gjerne en bok først, før jeg kjøper den.

 

1152

01:15:23,740 --> 01:15:26,320

For de er såpass dyre, at skal man komme over det...

 

1153

01:15:26,320 --> 01:15:28,080

Det er et stort utlegg.

 

1154

01:15:29,380 --> 01:15:31,380

Ja. Det er dyrt i dag.

 

1155

01:15:33,000 --> 01:15:40,360

Men den gangen, altså i 50-årene, da kastet man seg begjærlig opp enten det var en god bok eller skrap.

 

1156

01:15:41,620 --> 01:15:47,400

Denne boken som vi skrev om i siste Løvetann, "Oppdeling"...

 

1157

01:15:49,480 --> 01:15:51,480

det er av våre klassikere.

 

1158

01:15:51,720 --> 01:15:53,720

Som vi skrev om i siste nummer.

 

1159

01:15:54,200 --> 01:15:58,000

Har du siste nummeret av Løvetann?

 

1160

01:15:58,000 --> 01:15:59,240

Nei.

 

1161

01:16:00,160 --> 01:16:02,160

Så du abonnerer ikke, nei?

 

1162

01:16:02,160 --> 01:16:03,880

Nei, jeg kjøper, men...

 

1163

01:16:04,520 --> 01:16:06,520

For det er en bok som er...

 

1164

01:16:07,260 --> 01:16:09,260

Kom ut i 50-årene.

 

1165

01:16:11,380 --> 01:16:13,380

Var det ikke Otto Lyng han het da?

 

1166

01:16:14,440 --> 01:16:16,720

Eller var det romanen (utydelig)

 

1167

01:16:17,020 --> 01:16:19,020

Her er den...

 

1168

01:16:19,020 --> 01:16:20,840

Den er gammel...

 

1169

01:16:20,840 --> 01:16:22,780

Det er en...

 

1170

01:16:23,520 --> 01:16:24,100

Den siste det.

 

1171

01:16:24,100 --> 01:16:24,600

Ja.

 

1172

01:16:24,760 --> 01:16:26,300

Det er en til etter.

 

1173

01:16:26,740 --> 01:16:29,020

Den har jeg lest, men den...

 

1174

01:16:29,500 --> 01:16:31,500

gitt fra meg...

 

1175

01:16:33,520 --> 01:16:35,520

Skal du ha mer kaffe?

 

1176

01:16:35,920 --> 01:16:37,920

Ja. Har du fortsatt kaffe?

 

1177

01:16:38,980 --> 01:16:40,980

Da begynner vi å avslutte, da?

 

1178

01:17:15,320 --> 01:17:19,920

Men hvorledes gjør dere det? Må dere kjøpe alle disse bøkene?

 

1179

01:17:20,040 --> 01:17:21,320

Ja, altså. Han...

 

1180

01:17:21,320 --> 01:17:22,420

Det er dyrt.