Faksimile fra Den Norske Rigstidende, 01.10.1847 som omtaler den første kjende Høgsterettssaka om seksualitet mellom personar av same kjønn. Bilde: Nasjonalbiblioteket.