Nyhetsbrev våren 2016

Fra Skeivt arkivs stand under Pride Park i Oslo.
Fra Skeivt arkivs stand under Pride Park i Oslo.

Første semester 2016 har vært et hektisk og spennende halvår for Skeivt arkiv. Vi avsluttet 2015 med å feire vår faste bevilgning på statsbudsjettet, og satte i 2016 i gang arbeidet med å lage en modell for den videre driften.

Bemanning

Vi har hatt to fulle stillinger, begge midlertidige: Det gjelder faglig leder Runar Jordåen og prosjektmedarbeider Hannah Gillow Kloster. Heidi Rohde Rafto arbeider for oss i et 50 pst engasjement. Førstebibliotekar Simon Mitternacht har brukt opp mot 20 % av arbeidstiden sin på Skeivt arkiv. Professor i kulturvitenskap, Tone Hellesund, har dessuten vært en viktig bidragsyter til arbeidet. Vi har også nytt godt av andre ressurser ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Dette gjelder ikke minst at administrasjonen og avdelingsleder for Spesialsamlingen har lagt ned et betydelig arbeid. Dessuten har vi god støtte fra bibliotekets avdeling for Digitale systemer og tjenester (DST) og fra vår egen avdeling, Spesialsamlingene.

På grunn av bevilgningen har vi i løpet av semesteret kunne lyse ut to nye faste stillinger som nå er i ferd med å avgjøres. Vi har også ansatt to personer, Siri Lindstad og Mona Moe i 50% midlertidige stillinger som henholdsvis intervjuer og kamera- og redigeringsansvarlig på vårt intervjuprosjekt «Skeive livsminner». I løpet av våren har de utført 13 videointervjuer.

Til høsten skal flere nye stillinger lyses ut, både prosjektbaserte og faste. Det betyr at fra høsten av vil Skeivt arkiv nærme seg den bemanningen som trenges for permanent drift og for å utfyllle de oppgavene vi skal gjøre.

Mye av ressursene denne våren har gått til å «rigge» arkivet for permanent drift, men vi har også fått tid til å utføre våre primæroppgaver: det gjelder svar på forespørsler om arkivmateriale eller spørsmål knyttet til skeiv historie, informasjons- og formidlingsoppdrag, arkivordning og innsamling, utføring av livsminneintervjuer, skrankevakter på lesesal, etc.

Aktiviteter, våren 2016

Av aktiviteter dette semesteret kan nevnes møte med seniorgruppen i FRI Oslo, deltakelse på Åpen Kirkegruppes 40-årsjubileum og deltakelse på FRI -foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfolds landsmøte der vi formidlet skeiv historie gjennom korte foredrag. Vi arrangerte et møte i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen der Runar samtalte med nordist Kristin Fridtun om skeiv historie og skeivt språk (se bilde). Vi har blitt intervjuet i radio om historisk bakgrunn (til sammen fire innslag i NRK P1s radioprogram Norgesglasset om alt fra historien om straffeforbudet mot sex mellom menn til regnbueflaggets historie). Faglig leder har hatt flere artikler på trykk, blant annet et tosiders oppslag i Dagbladet lørdag 25. juni om tidligere riksarkivar Ebbe Hertzberg som brakte begrepet «homoseksualitet» til Norge. I forbindelse med verdens bokdag 23. april arrangerte vi også bokutstilling om skeiv litteratur i Spesialsamlingenes lokaler.

Media tar kontakt med oss – det begynner å bli godt kjent at vi eksisterer – og at vi er stedet å henvende seg om man søker informasjon om skeiv historie.

imagrte1.jpg

Fra møtet om «Kjønn og ukjønn i historia» på Studentersamfunnet i Bergen. Faglig leder Runar Jordåen diskuterte språk og begreper for kjønns- og seksualitetsmangfold med Kristin Fridtun. Foto: Hannah Gillow Kloster
Fra møtet om «Kjønn og ukjønn i historia» på Studentersamfunnet i Bergen. Faglig leder Runar Jordåen diskuterte språk og begreper for kjønns- og seksualitetsmangfold med Kristin Fridtun. Foto: Hannah Gillow Kloster

Tidslinje, Pride, og handlingsplan

Juni var i stor grad viet til formidlingsarbeid i forbindelse med Regnbuedagene i Bergen, Oslo Pride og konferanse i London. Under regnbuedagene arrangerte Skeivt arkiv to skeive historiske byvandringer. Som en tyvstart på Oslo Pride arrangerte Skeivt arkiv, i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og tidsskriftet MELK Skeiv Folkefest på Internasjonalen. Her ble også den digitale tidslinjen Skeivt arkiv har laget på oppdrag fra Bufdir lansert.

Under Oslo Pride deltok Runar Jordåen på paneldebatt arrangert av Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond sammen med blant andre det sør-afrikanske arkivet GALA, mens andre medarbeidere stod på stand i Pride Park. I Pride-uken ble også regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk lansert.

Skeivt arkiv er omtalt som det nasjonale dokumentasjonssenteret for skeiv historie i Norge som har som formål å ta vare på og formidle denne delen av norsk historie. Videre blir det lagt vekt på at disse oppgavene har en viktig samfunnsfunksjon: 

"Denne historien angår hele befolkningen, og er viktig utad i samfunnet for å spre kunnskap, sikre synlighet og bidra til holdningsendringer. Innad i lhbti-miljøene bidrar dokumentasjon av skeiv historie til å forbedre livskvalitet og selvfølelse. Både skoleverket og kulturinstitusjoner er viktige arenaer for dette."

054.jpg

På stand under Oslo pride: Birger Berge, Heidi Rohde Rafto og Runar Jordåen. Foto: Hannah Gillow Kloster.
På stand under Oslo pride: Birger Berge, Heidi Rohde Rafto og Runar Jordåen. Foto: Hannah Gillow Kloster.

Internasjonal konferanse

Mens Heidi Rohde Rafto, med god hjelp av frivillige studenter, organiserte vår stand under Oslo Pride, var vi tre medarbeidere som deltok på den internasjonale konferansen LGBTQ+ Libraries, Archives, Museums and Special Collections: Without Borders i London, 21-24 juni, og presenterte Skeivt arkivs arbeid for et internasjonalt publikum. Dette var særlig nyttig for å knytte kontakter med andre lignende arkiver og samlinger verden over, og veldig inspirerende for Skeivt arkivs videre arbeid.

Vi fikk bekreftet at det blir gjort mye på dette feltet i mange land. Konferansen holdes hvert andre år og er først og fremst en møteplass for skeive arkiver og museer fra hele verden. Årets konferanse viste imidlertid at også større, generelle arkiver og museer nå jobber aktivt med skeive temaer og utstillinger. På konferansen deltok for eksempel British Museum, Victoria and Albert Museum (V&A) og Amsterdam Museum. Schwules Museum – "homomuseet" i Berlin samarbeidet i fjor med Deutsches Historisches Museum på Unter den Linden om den store og svært populære utstillingen "Homosexualität_en". Skeivt arkiv ønsker å spille en lignende rolle ved å initiere utstillinger og prosjekter sammen med norske museer.

Synliggjøring

Særlig formidlingsarbeidet under Pride og Regnbuedagene i Bergen er et viktig ledd i Skeivt arkivs satsning på lhbt-miljøene. Det er viktig at Skeivt arkiv er kjent her, både for å få samlet inn bredest mulig materiale, men også for å synliggjøre at den skeive historien blir tatt vare på og tilgjengeliggjort.

Skeivt arkiv fortsetter å være en av de mest synlige delene av Universitetsbiblioteket i Bergen i lokale og nasjonale medier, noe som igjen bidrar til å spre kjennskap om arkivet.

016.jpg

Skeivt arkiv formidler også skeiv historie gjennom artikler og mediebidrag. Foto: Hannah Gillow Kloster
Skeivt arkiv formidler også skeiv historie gjennom artikler og mediebidrag. Foto: Hannah Gillow Kloster

Samlinger og tilvekst

Skeivt arkiv har til sammen mottatt 12 nye donasjoner så langt i 2016. Av de større kan spesielt nevnes LLH Bergen og Hordalands arkiv som ble overført som gave fra Fylkesarkivet i Hordaland, materiale fra Den Norske Bamseklubben, flere gaver fra nå nedlagte Finnmark Pride, samt en rekke tidsskrifter fra Fri Rogaland. Til sammen utgjør dette materialet vel 30 hyllemeter. Samlingene våre er nå på til sammen om lag 150 hyllemeter. Av dette er det cirka 100 meter arkivmateriale og 50 meter bøker og tidsskrifter. Samlingene våre inneholder noen større, som LLH Bergen og Hordaland (1970-) og Hiv-Norge (1987-) og en rekke personarkiver: Det mest omtalte av disse er Karen-Christine Frieles omfattende arkiv med materiale fra 1950-tallet frem til 2012, men vi har også mottatt materiale etter en rekke andre personer, som Gro Lindstad, Dag Strand Nilsen, Anfinn Bernaas, Rolf Monsen, Rolf Løvaas og Arnold Havelin (materiale fra hans forskningsprosjekter om homofili på slutten av 1960-tallet). 10. mai kunne vi også feire publiseringen av artikkel nummer 100 i nettleksikonet vårt Skeivopedia.

Veien framover

Vi har erfart at vi ikke får utført alle våre oppgaver med den bemanningen vi har hatt så langt, og ser fram til en styrking av situasjonen fra og med august.

Intervjuprosjektet vårt vil til høsten bli styrket. Vi får også større bemanning på innsamling og bevaring av arkiv, slik at vi kan få ordnet noe av det ukatalogiserte materialet. Vi vil få en bibliotekar i midlertidig stilling, noe som gjør at vi får katalogisert også bøker og tidsskrifter. Ikke minst vil vi kunne delta enda mer aktivt med formidling. Vi kan begynne å arbeide aktivt museumsfaglig og utvikle samarbeid med museumssektoren; allerede i vår har vi hatt samtaler med noen museer. Til høsten vil også økt bemanning bidra til større fokus på digitalisering. Særlig gjelder dette sårbart audiovisuelt materiale som sårt trenger digitaliseres ikke bare av formidlingshensyn, men også for at det sikres bevart.

I løpet av vårsemesteret har Universitetsbiblioteket i Bergen og Skeivt arkiv arbeidet aktivt med å skape en struktur for den videre driften av arkivet. Til høsten av får vi blant annet en rådgivende gruppe som sikrer oss nasjonal forankring arkivfaglig, museumsfaglig og når det gjelder lhbt-politikk. I begynnelsen av august reiser vi på en studietur til Chicago, Minneapolis og New York for å studere noen av lhbt-arkivene vi har latt oss inspirere av. Å se andre arkiver og lære av dem er svært viktig i den fasen vi er i nå, og vi er glade for at vi nå får muligheten til å gjøre det.Vi deltar også på Skeive sørlandsdagar i august og Tromsø Arctic Pride i november.

Vi har sendt ut foreløpig invitasjon til et todagers-seminar som vil finne sted i Bergen 3. og 4. november. Formålet med dette er å samle norske lhbt-organisasjoner for å bevisstgjøre om bevaring av historie og arkiver og for å få innspill.

Vi understreker at vi stadig erfarer at denne delen av norsk historie er lite og utilfredsstillende utforsket. Det merkes at lite har vært gjort på feltet før, verken fra forskningshold eller fra arkiver og museer. Arbeidet med dokumentasjon- og formidling av skeiv historie bidrar derfor til å gi viktig kunnskap om vårt samfunn som helhet, og det gir en stor minoritet en historie å lære om og å reflektere over. Vår erfaring er at det er stor interesse for og etterspørsel etter kunnskap om dette. Skeivt arkiv er i det store bildet et lite arkiv og kunnskapssenter. Tilhørigheten til en av landets viktigste kulturhistoriske arkiver, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen gjør at vi har en unik infrastruktur og kompetanse å trekke veksler på, noe som er et svært godt utgangspunkt for at Skeivt arkiv kan gjøre den jobben vi er satt til. Det først halvåret av 2016 har vært en gradvis overgangsfase fra et prosjektfinansiert arkiv til en permanent driftsfase. Vi gleder oss til å fortsette dette arbeidet med flere ansatte og dermed mer tid til alle oppgavene til høsten.

Bergen, 2. juli 2016

Hannah Gillow Kloster, Tone Hellesund og Runar Jordåen under konferanse i London
Hannah Gillow Kloster, Tone Hellesund og Runar Jordåen under konferanse i London
På stand under Oslo pride: Birger Berge, Heidi Rohde Rafto og Runar Jordåen
På stand under Oslo pride: Birger Berge, Heidi Rohde Rafto og Runar Jordåen
På skeiv historisk byvandring i Bergen under Regnbuedagene
På skeiv historisk byvandring i Bergen under Regnbuedagene
Tone Hellesund presenterer skeiv historie under Fris landsmøte i april
Tone Hellesund presenterer skeiv historie under Fris landsmøte i april
Fra møtet om «Kjønn og ukjønn i historia» på Studentersamfunnet i Bergen. Faglig leder Runar Jordåen diskuterte språk og begreper for kjønns- og seksualitetsmangfold med Kristin Fridtun
Fra møtet om «Kjønn og ukjønn i historia» på Studentersamfunnet i Bergen. Faglig leder Runar Jordåen diskuterte språk og begreper for kjønns- og seksualitetsmangfold med Kristin Fridtun
Kirsti Malterud blir intervjuet av Siri Lindstad. Foto: Mona Moe Ribaut
Kirsti Malterud blir intervjuet av Siri Lindstad. Foto: Mona Moe Ribaut