Viktige kilder om aids-epidemien

ORDNET OG PÅ PLASS: HivNorge og helseutvalgets arkiver.
ORDNET OG PÅ PLASS: HivNorge og helseutvalgets arkiver.
Arkivene etter HivNorge og Helseutvalget er bevart for ettertiden og vil være sentrale kilder til historien om hiv/aids i Norge.

Skeivt arkiv har ordnet arkivene etter HivNorge og Helseutvalget, og katalogene er nå søkbare i Arkivportalen. Arkivene dekker perioden fra omkring midten av 1980-tallet til 2016, og er på henholdsvis 22,7 og 15,6 hyllemeter. Ordningsarbeidet har vært utført av Oxana Velichko og Inger Lene Nyttingnes som har vært ansatt prosjekstillinger i 2018.

Innholdet

Arkivene etter HivNorge og Helseutvalget speiler hvordan samfunnet generelt og «homomiljøet» spesielt ble rammet av, reagerte på og ble endret av epidemien.

Arkivene inneholder materiale som forteller om sivilsamfunnets rolle i møte med hiv/aids, tiltak knyttet til hiv/aids og det frivillige organisasjonslivet innen det seksualpolitiske feltet. Vi har også gjort en rekke intervjuer med personer som har vært aktive i disse organisasjonene, og laget en film om arbeidet i forbindelse med HivNorges 30-årsjubileum.

Organisasjonene

HivNorge er en interesseorganisasjon for hivpositive og deres pårørende, samt andre enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å arbeide for organisasjonens formål. Hovedmål er å ivareta hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet og virke forebyggende mot hiv og aids. HivNorge oppsto som et resultat av sammenslåingen av Pluss og Landsforeningen mot aids (LMA) i 1999. Pluss ble grunnlagt i 1988 som en selvhjelpsorganisasjon for hiv-positive. LMA ble året før dannet som en paraplyorganisasjon av en rekke frivillige organisasjoner som ønsket å gjøre en innsats mot hiv/aids. Arkivet inneholder materiale fra så vel Pluss som LMA og den nyere historien til HivNorge.

Stiftelsen Helseutvalget er en stiftelse som arbeider helsefremmende og forebyggende overfor personer som har sex med andre av same kjønn. Organisasjonen ble stiftet i 1983 under navnet «Helseutvalget for homofile» og som et svar på hiv-epidemien blant menn som har sex med menn. Virkefeltet er i dag utvidet til bedre seksuell helse og psykisk helse generelt.

Arkivportalen

Detaljert beskrivelse hva både Helseutvalgets arkiv og HivNorges arkiv inneholder kan ses på Arkivportalen, som er en nasjonal søkedatabase for historiske arkiver i Norge. Arkivene er restriksjonsvurdert, og kan bestilles for bruk på vår lesesal med innsyn etter gjeldende lovverk.