Årsrapport 2016

Skeivt arkiv får omvisning på Lesbian Herstory Archives av veteranen Maxine Wolfe
Skeivt arkiv får omvisning på Lesbian Herstory Archives av veteranen Maxine Wolfe
2015 fikk en svært gledelig avslutning for Skeivt arkiv: vi kunne feire at vi var kommet inn på statsbudsjettet med fast bevilgning! 2016 har dermed blitt et intensivt og spennende år som har vært preget av omstilling fra prosjekt til fast drift. Vi er utrolig takknemlig overfor alle som har gjort det mulig at Skeivt arkiv fra i år av er fast etablert som det nasjonale skeive arkivet og kunnskapssenteret i Norge: politikere, støttespillere, arkivgivere og alle andre som har støttet opp om initiativet. Prosessen fra prosjekt til fast drift har vært tidkrevende og både vi i Skeivt arkiv og andre har kjent på utålmodighet. Organiseringen av arkivet og arbeidet med bemanning har tatt tid, men nå ved utgangen av året begynner vi å nærme oss målet: nye stillinger er på plass (og flere er rett rundt hjørnet) slik at vi får et solid team som kan jobbe med hele vårt brede arbeidsfelt for å dokumentere og formidle skeiv historie.

Hva er Skeivt arkiv?

Skeivt arkiv har hele tiden vært tenkt som et dokumentasjons- og formidlingssenter i bred forstand. Takket være driftsstøtten kan vi nå realisere dette. Det betyr at vi jobber aktivt for å samle inn, bevare og tilgjengeliggjøre arkiver, men også at vi jobber med innsamling av bøker og tidsskrifter og med innsamling av livshistorier (“skeive historier”, folks egne skriftlige historier og videointervjuer). I tillegg arbeider vi med formidling gjennom for eksempel digitale ressurser på våre nettsider, inkludert nettleksikonet Skeivopedia. Formidlingen skjer videre gjennom foredrag, mediebidrag, tilrettelegging for studenter og forskere, stands- og informasjonsoppdrag og utstillinger. Skeivt arkiv jobber for eksempel aktivt med å initiere og utforme utstillinger i samarbeid med museer.

I regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017-2020, som ble lagt fram i juni, står støtte til Skeivt arkiv – det nasjonale dokumentasjonssenteret for skeiv historie - som et tiltak for dokumentasjon og formidling under Kunnskapsdepartementet. Det blir fremhevet at denne historien angår hele befolkningen “og er viktig utad i samfunnet for å spre kunnskap, sikre synlighet og bidra til holdningsendringer”. I tillegg påpekes det at bevaring og formidling av historien har positive effekter for livskvalitet og selvfølelse innad i lhbti-miljøene. Skoleverket og kulturinstitusjoner blir i planen trukket fram som viktige arenaer for formidling av historien. Universitetsbiblioteket i Bergen og Skeivt arkiv har i år også kommet med en høringsuttalelse til en tilsvarende plan for Bergen kommune. Det er gledelig at også Bergen kommune framhever Skeivt arkiv som en ressurs.

Skeivt arkivs virksomhet er altså ikke bare arkivfaglig. Driften krever også kompetanse på bibliotek, muntlig historie, formidling/pedagogikk og museumsutstillinger. Vi trenger dessuten kunnskap om digitalisering, konservering, audiovisuell produksjon og lagring. Dette bygger vi nå opp gjennom de stillingene som er knyttet direkte til arkivet. I tillegg drar vi nytte av den ypperlige kompetansen som finnes på avdelingen vi er en del av, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Universitetsbiblioteket har også en seksjon for Digitale systemer og tjenester. I DST har vi en utmerket infrastruktur som har vært avgjørende for at Skeivt arkiv har kunnet utvikle så gode nettsider. Vi bruker samme registrerings- og nettformidlingsplattform som DST har utviklet for resten av avdelingen (Protégé og Marcus). DST har også i 2016 gjort en stor og viktig innsats som har gjort det mulig for Skeivt arkiv å opprettholde og videreutvikle våre nettsider.

Organisasjon og lokaler

Skeivt arkiv var til og med 2015 et prosjekt ved Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB). Fra og med i år har vi vært en del av Avdeling for Spesialsamlinger samme sted. Avdelingen har to seksjoner, Billedsamlingen og Manuskript- og librarsamlingen. Skeivt arkiv hører til ved sistnevnte seksjon og har kontorer, magasinplass i lokalene på HF-bygget, Sydnesplassen 7. Her deler vi også lesesal med resten av seksjonen. For å få plass til Skeivt arkiv i lokalene ble det bygget flere kontorer høsten 2015. I år har Skeivt arkiv bidratt til en ombygging som gir ytterligere to kontorplasser, der vårt intervjuteam skal holde til.

Ved avdelingen nyter vi godt av arkivkompetanse og felles ressurser og kompetanse når det gjelder skanning og digitalisering. Dette gjelder blant annet Universitetsbiblioteket i Bergens nettformidlingsverktøy marcus.uib.no (Skeivt arkiv bruker samme plattform for digitalisering av våre kilder på www.skeivtarkiv.no). Skeivt arkiv har kjøpt inn en ny skanner som nå er i bestilling.

birger.jpg

Historiker Birger Berge leverte våren 2016 sin masteroppgave "Attråverdige fellesskap? Familieforståing i homorørsla 1973-2008".
Historiker Birger Berge leverte våren 2016 sin masteroppgave "Attråverdige fellesskap? Familieforståing i homorørsla 1973-2008".

Bemanning

En av de største og viktigste oppgavene i året som har gått har vært stillingsutlysninger og ansettelser. Ved utgangen av 2016 er denne prosessen snart i mål.

Per 5. desember er det fire fast ansatte ved Skeivt arkiv: Runar Jordåen (faglig leder), Hannah Gillow Kloster (digital arkivar), Ragnhild Bjelland (arkivar) og Heidi Rohde Rafto (seniorkonsulent).

Jordåen er historiker med spesialisering på skeiv historie, og har siden juli 2014 vært prosjektleder for Skeivt arkiv. Fra august i år er han faglig leder for arkivet i fast stilling. Gillow Kloster har mastergrad i digital kultur og har vært tilsatt på prosjektet siden september 2014. Hun er fra juli i år fast ansatt som digital arkivar med ansvar for blant annet nettsider, digitalisering og  arkivordning. Heidi Rohde Rafto er sosialantropolog, har vært knyttet til Skeivt arkiv siden 2014 og er fra 1. desember i år ansatt i en fast stilling med oppgaver som arkivordning, formidling og oppfølging av intervjuprosjektet. Ragnhild Bjelland er historiker og arkivar med lang og meget solid bakgrunn fra blant annet Oslo byarkiv, Riksarkivet og Stiftelsen ASTA. Fra 15. oktober har hun vært fast ansatt som arkivar ved Skeivt arkiv.

To 3-årige stillinger tilknyttet prosjektet “Skeive livsminner” er i skrivende stund i ferd med å bli besatt.

I tillegg til dette har Simon Mitternacht fortsatt vært engasjert for Skeivt arkiv i en del av sin stilling som førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Siri Lindstad og Mona Moe har vært ansatt i 8 mnd. prosjektstillinger som intervjuer og filmer for intervjuprosjektet. I høstsemesteret har også Elisabeth Solheim arbeidet i et midlertidig engasjement med å katalogisere bøker og tidsskrifter.

Rådgivningsgruppe

Universitetsbiblioteket i Bergen sitt styre vedtok i juni mandat for en rådgivningsgruppe for Skeivt arkiv. Gruppen skal representere både forsknings-, arkiv- og museumssektoren i tillegg til en representant for en lhbt-organisasjon. Gruppen skal bidra til at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, at arkivet blir drevet på en effektiv og hensiktsmessig måte, bidra i kontakten med eksterne parter (som politikere og organisasjoner) og gi innspill til arkivets tiltaksplaner.

Styret oppnevnte Tone Hellesund (professor, UiB), Camilla Brautaset (førsteamanuensis, UiB), Anne Aune (fylkesarkivar i Hordaland), Liv Ramskjær (generalsekretær i Norges Museumsforbund) og Ingvild Endestad (leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) til gruppa, med Hellesund som leder.

Første møte i gruppa ble holdt 14. desember 2016.

Rådgivningsgruppa er en viktig faktor for å forankre Skeivt arkiv i de ulike fagmiljøene. Den bidrar med kompetanse og den bidrar med å se til at Skeivt arkiv oppfyller sitt nasjonale ansvar på en god måte.

Aktiviteter og arrangementer

Skeivt arkiv har vært arrangør for og deltatt i en rekke aktiviteter og arrangementer i løpet av året som er gått. Fra vårsemesteret kan nevnes at vi fikk mulighet til delta på FRIs landsmøte og formidle skeiv historie gjennom korte illustrerende anekdoter. Responsen var overveldende, og det er flott å møte et slikt engasjement også blant de yngre generasjonene i den skeive bevegelsen!

byvandring.jpg

Skeiv historisk byvandring under Regnbuedagene i Bergen
Skeiv historisk byvandring under Regnbuedagene i Bergen

Som i fjor deltok vi også i år med byvandring under Regnbuedagene i Bergen. Vandringen hadde stor oppslutning, og de som gikk med oss kunne høre historier om billedhuggeren Ambrosia Tønnessen og hennes samboer Mary Banks, om en “homoskandale” i Bergen fra 1909 og om utestedet Studio 52 på Nordnes.

10. juni var det klart for lansering av tidslinjen over Norges skeive historie, som Skeivt arkiv har utviklet på oppdrag fra LHBT-senteret. Vi samarbeidet med tidsskriftet MELK om arrangementet som fikk navnet Storytime og inneholdt i tillegg lansering av tidsskriftet og mulighet til å skrive inn merkedatoer fra sin egen skeive historie på en analog tidslinje.

pride.jpg

Skeivt arkiv på stand i Spikersuppa under Oslo Pride
Skeivt arkiv på stand i Spikersuppa under Oslo Pride

På forsommeren var vi også tilstede med stand på Oslo Pride, noe som alltid er en storartet opplevelse. På samme tid deltok vi på konferansen “Without Borders - LGBTQ+ Archives, Libraries and Special Collections” i London, hvor vi for første gang presenterte Skeivt arkiv for et internasjonalt publikum av arkivfolk på dette feltet. Det var inspirerende å se hvor stort dette området er blitt, både i form av egne skeive arkiver og museer, og ved at store etablerte institusjoner nå fremhever skeive aspekter ved egne samlinger. 

Som et nyoppstartet arkiv er det viktig å lære av dem som har lang tids erfaring på feltet. En studietur har lenge vært under planlegging, og i august i år fikk vi muligheten til å realisere planen. Skeivt arkiv besøkte da åtte av de fremste skeive arkivene som finnes:

 • Gerber/Hart Archives & Library (Chicago)
 • Leather Archives & Museum (Chicago)
 • The Jean-Nickolaus Tretter Collection in Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Studies (Minneapolis)
 • New York Public Library Gay Collection
 • The LGBT Community Center National History Archives (Greenwich Village, New York)
 • Lesbian Herstory Archives (Brooklyn, New York)
 • Fales Special Collections ved New York University
 • Schomburg Center for Research in Black Culture (Harlem, New York).

Disse skeive arkivene/samlingene har ulik historie, struktur og organisering, men et felles mål om bevaring og formidling av skeiv historie. Noen er aktivistarkiver som er drevet på frivillig basis, noen er private stiftelser, mens andre igjen er del av større offentlige institusjoner. Alle arkivbesøkene var svært lærerike og inspirerende. Verdt å trekke frem spesielt er Tretter Collection som er en del av Spesialsamlingene ved University of Minnesota, og dermed har en institusjonell forankring som tilsvarer Skeivt arkiv i Norge. I tillegg kan nevnes Lesbian Herstory Archives, som er en historisk institusjon i seg selv. Vi var så heldige å ble vist rundt av Maxine Wolfe, en av initiativtakerne til arkivet, som har vært med siden 1970-tallet.

Høsten har også vært aktiv. I slutten av august holdt den New York-baserte kunstneren Carlos Motta seminar med studenter fra Kunsthøyskolen i Bergen, der de brukte materiale fra Skeivt arkiv til sine prosjekter.

3. og 4. november arrangerte vi innspillskonferansen Skeiv arkivisme, der alle organisasjonene på det skeive feltet var invitert for å snakke sammen om hvordan vi best kan ta vare på den skeive historien og organisasjonenes materiale. I forbindelse med konferansen ble det også arrangert en politisk debatt, hvor Anette Trettebergstuen (AP), Henning Warloe (H), leder i FRI Ingvild Endestad og Tone Hellesund, initiativtaker til Skeivt arkiv, deltok. I samarbeid med våre kolleger på Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen, ble det også laget en fotoutstilling om skeiv aktivisme gjennom de siste seks tiårene. Utstillingen står mot en travel bygate og når ut til mange som ellers ikke ville oppsøkt kunnskap om skeiv historie.

debatt.jpg

Debatt om skeiv historieformidling, her Anette Trettebergstuen og Tone Hellesund
Debatt om skeiv historieformidling, her Anette Trettebergstuen og Tone Hellesund

I november deltok vi også på Arctic Pride i Tromsø, en fabelaktig opplevelse. Runar Jordåen holdt foredrag om Alf Martin Jæger, altaværingen som med pionerromanen Odd Lyng for første gang brukte ordet “homoseksuell” i norsk skjønnlitteratur.

Galleri Pamflett laget under Bergen Art Book Fair i november en utstilling basert på tidsskrifter, plakater og løpesedler fra Skeivt arkiv. 

Vi har også påbegynt planleggingen av en museumsutstilling i Oslo sommeren 2017, i samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo og Kunstplass [10]. Dette blir et veldig spennende samarbeid som vi gleder oss stort til å se resultatene av.

Skeive livsminner

2016 er også året da vi for alvor kom i gang med å samle inn muntlig historie. Siri Lindstad og Mona Moe har i løpet av en 8-måneders periode gjennomført 29 intervjuer, hovedsakelig i østlandsområdet. Det har blitt mange sterke, flotte og interessante intervjuer, som utgjør helt uvurderlig arkivmateriale. Blant dem som er blitt intervjuet er pioneren Vigdis Bunkholdt, som var styremedlem i DNF-48 på 50-tallet, Kirsti Malterud, Norges første kvinnelige professor i allmennmedisin, Anders Rogg, musiker, skuespiller og regissør og Kenneth Brophy, grunnlegger av den bergenske homobevegelsen.

studentersamfunnet.jpg

Kjønn og ukjønn i historien - panelsamtale ved Studentersamfunnet i Bergen
Kjønn og ukjønn i historien - panelsamtale ved Studentersamfunnet i Bergen

Tilvekst

Vi har i løpet av 2016 mottatt en rekke spennende arkiver, tidsskrifter og annet materiale.

 • Arkivet til FRI Bergen og Hordaland og forløperorganisasjoner som bergensregionen av DNF-48 og Homofil Bevegelse i Bergen (HBB), ble i år overført fra Hordaland Fylkesarkiv til Skeivt arkiv. Dette er et stort og viktig tilskudd til våre samlinger.
 • Fra Den norske bamseklubben har vi mottatt arkivmateriale, bannere m.m.
 • Samtidsmusiker og forfatter Bjørn Hatterud har donert mye spennende, personlig materiale.
 • Fra Tore Ehnebom/Tor Saastad har vi fått en stor samling tidsskrifter, de eldste tilbake til 50- og 60-tallet.
 • Fra Arne Hagevik Hauge har vi mottatt en komplett samling av Frimerket, som var tidsskriftet til Homofil Bevegelse i Bergen. Dette tidsskriftet finnes ikke i andre biblioteker.
 • Fra Foreningen for transpersoner (FTPN) har vi mottatt en stor forsendelse med tidsskrifter.

Vi har i løpet av året fått inn verdifulle samlinger av bøker og tidsskrifter, til dels materiale som ikke har vært tatt vare på andre steder. Skeivt arkivs bibliotek er dessuten supplert med en del innkjøp, både av aktuell litteratur og antikvariske godbiter. Vi har også flere avtalar om avlevering av organisasjonsarkiver som vil komme inn i 2017.

Tall og oversikter

Arkiver

25 nye tilvekster i 2016 som utgjør rundt 50 hyllemeter materiale. Våre samlinger består nå av totalt 155 hyllemeter materiale. De største arkivene i omfang mottatt i 2016 er:

 • LLH Bergen og Hordaland, 25 hyllemeter (overtatt fra Fylkesarkivet i Hordaland)
 • Bjørn Hatterud, om lag 10 hyllemeter
 • Tor Saastad, 9 hyllemeter (tidsskrifter)
 • Bamseklubben, 3 hyllemeter 

Bøker og tidsskrifter

Høsten 2016 har vi hatt en bibliotekar ansatt i midlertidig 50 % stilling, noe som har gjort det mulig å prioritere utvikling av Skeivt arkivs bibliotek. 663 bøker og tidsskrifter er nå registrert i bibliotekets katalog. 

Livsminneintervjuer

Muntlig historie har vært et prioritert felt i 2016. Journalist Siri Lindstad og filmfotograf Mona Moe ble ansatt i mars og har arbeidet med dette i 8 måneder. 29 livsminneintervjuer er gjennomført i løpet av året, og klipp fra 13 av intervjuene er lagt ut på skeivtarkiv.no, flere kommer fortløpende.

Skeivopedia

Det er nå 101 artikler i nettleksikonet Skeivopedia. Nytt i år er en digital tidslinje, hvor man kan søke seg gjennom høydepunkter i den norske skeive historien gjennom 1000 år, fra middelalderen til i dag. Søkefunksjonen er også videreutviklet og forbedret.

Nettsider

Det har vært gjennomsnittlig 1046 unike brukere pr uke.

Sosiale medier

Foredrag og presentasjoner

 • Presentasjon for seniorgruppen i LLH, 28. januar (Runar Jordåen)
 • Skeivt arkiv - tar vare på og formidler historie om kjønnsuttrykk og seksualitet. Presentasjon på innspillskonferanse for LHBT-plan i Bergen kommune, 9. februar (Runar Jordåen)
 • Kjønn og ukjønn i historien. Panelsamtale med filolog Kristin Fridtun. Studentersamfunnet i Bergen, 24. februar (Runar Jordåen)
 • Født sånn eller blitt sånn? Foredrag ved Bergen byarkiv, 8. mars. (Runar Jordåen)
 • Presentasjon av Skeivt arkiv for Helseutvalget, 12. april (Runar Jordåen og Hannah Gillow Kloster)
 • Anekdoter fra den skeive historien. LLHs landsmøte 1. - 3. april. (Hannah Gillow Kloster og Tone Hellesund)
 • Skeiv historie og Skeivt arkiv. Arrangement i regi av fagutvalget på Kulturvitenskap, 14. april (Tone Hellesund).
 • Introduksjon om Skeivt arkiv og arkivbruk i praksis for studenter på Kulturvitenskap, UiB, 18. april (Hannah Gillow Kloster)
 • Presentasjon av Skeivt arkiv og Avdeling for spesialsamlinger. Erasmusbesøk, 11. mai. (Hannah Gillow Kloster)
 • Skeiv historisk byvandring. Regnbuedagene i Bergen, 6. og 9. juni (Runar Jordåen, Tone Hellesund, Hannah Gillow Kloster, Heidi Rohde Rafto)
 • Appell og introduksjon, lansering av tidslinje på Storytime - arrangement i samarbeid med kulturtidsskriftet MELK. Internasjonalen i Oslo 16. juni (Hannah og Runar)
 • Queer History in the North and the South. Panelsamtale med Zanele Muholi (Sør-Afrika), Gro Lindstad og Graeme Reid under Oslo Pride, 20. juni (Runar Jordåen) 
 • The Norwegian Queer Archive, Presentasjon på konferansen “Without Borders” - LGBTQ+ Archives, Libraries, Museums and Special Collections. London, 22. juni. (Runar Jordåen, Hannah Gillow Kloster, Tone Hellesund).
 • Workshop med Carlos Motta og kuratorstudenter fra Kunsthøgskolen i Bergen, 27. - 28. august (Hannah Gillow Kloster og Tone Hellesund)
 • Presentasjon av Skeivt arkiv på seminaret Trengs det en “revaluering” av munnleg historie i Norge? arrangert av stiftelsen Memoar, 29. august (Runar Jordåen)
 • Skeivt arkiv – the Norwegian queer archive. And some of the thoughts behind it. Panelpresentasjon og diskusjon på arrangementet "Histories for the Future" med Carlos Motta, Heather Love, Julia Morandeira og Tone Hellesund. Hordaland kunstnersentrum, 27. september.
 • Skeiv historie – hvorfor er det viktig? Presentasjon på Rosa kompetanse sin jubileumskonferanse, 24. oktober (Tone Hellesund).
 • Presentasjon for bachelorstudenter i kjønn og seksualitet/Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB, 27. oktober (Runar Jordåen og Birger Berge)
 • Skeiv arkivisme. Innledning på innspillskonferanse, Bergen, 4. november (Runar Jordåen)
 • Introduksjon til politisk debatt om skeiv historieformidling, 4. november (Runar Jordåen og Birger Berge)
 • Drømmen om et skeivt arkiv i Norge. Presentasjon på innspillskonferanse i Bergen, 5. November (Tone Hellesund)
 • En homopioner fra Alta. Foredrag under Tromsø Arctic Pride, 7. november (Runar Jordåen)
 • Presentasjon av Skeivt arkiv. Utstillingsåpning, Galleri Pamflett/Bergen Art Book Fair, 11. november (Simon Mitternacht)
 • Looking for sexual difference in the archives and museums leading to the creation of a specifically queer archive. Presentasjon på seminaret Gender and Diversity in the Art Museum, arrangert av Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene. 24. november (Tone Hellesund)

Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved UiB og leder for rådgivningsgruppen til Skeivt arkiv, bruker også Skeivt arkiv aktivt i undervisningen (alle nivåer) og på forelesninger for utenlandsstudenter.

Utstillinger og annet

 • Skeive bøker gjennom historien. Bokutstilling i forbindelse med Verdens bokdag. Manuskript og librarsamlingen, UiB, mai - juni.
 • Skeiv aktivisme. Fotoutstilling i samarbeid med Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Nygårdsgaten, november - desember.
 • Bergen Art Book Fair. Utstilling av tidsskrifter, plakater og løpesedler fra Skeivt arkiv på Galleri Pamflett, 11. - 27. november.
 • Tidslinje over den norske skeive historien utviklet av Skeivt arkiv og LHBT-senteret er brukt i rapporten Trygghet, mangfold, åpenhet - regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017-2020.

Medieoppslag

Media har også i år vist betydelig interesse for Skeivt arkiv og skeiv historie, noe som har resultert i mange fine oppslag (totalt 18). Tallet i fjor var riktignok en del høyere, noe som har to hovedårsaker: For det første fikk vi i fjor ekstra mye oppmerksomhet om både vårt åpningsarrangement i april og nyheten om budsjettsforliket i november. For det andre har arbeidspresset i år vært høyt, og vi har ikke kunnet prioritere medieaktivitet fullt så høyt som vi har ønsket. Vi synes på tross av dette at vi har nådd bredt ut: Vi har bidratt med tekster på Gaysir, snakket om skeiv historie i NRK P1s Norgesglasset og i ettermiddagssendingen til NRK Troms, hatt kronikker på trykk i NRK Ytring, i Dagbladet og i Nordlys, for å nevne noe.