Klubbnytt/Oss imellom/OSS

Forside av Oss Imellom, april 1963, 11. årgang.
Forside av Oss Imellom, april 1963, 11. årgang.

Klubbnytt 1953-1958

Klubbnytt var den første internavisen til Det Norske Forbundet av 1948. Bladet kom for første gang ut i 1953, etter at organisasjonen ble uavhengig av Forbundet af 1948 i Danmark og offisielt skiftet navn fra Forbundet af 1948, Den norske seksjon. Før splittelsen ble medlemmene oppdatert gjennom det danske Medarbeiderbladet, som ble laget av styret i Forbundet af 1948. Klubbnytt kom i første omgang ut som et stensilert rundskriv på noen få sider som ble sendt til medlemmene per post. I første utgave slo redaksjonen fast at Klubbnytt var ment som et forsøk på å "holde medlemmene mer à jour med hva styret arbeider med" og for å dele "aktuelle ting fra inn- og utlandet", som for eksempel sitater/klipp fra aktuelle saker i norske og utenlandske aviser, informasjon om relevant forskning som foregikk i utlandet, anmeldelser av bøker med skeive tema og lignende. Hver utgave var merket "svært konfidensielt". I tillegg til dele aktuelle kultur- og samfunnsnyheter ble bladet blant annet brukt til å sende ut reglement for klubben, anmode medlemmene om å opptre med diskresjon, minne dem på å betale medlemsavgift, og annonsere aktiviteter og avgjørelser i styremøtene. 

Klubbnytt ble gradvis mer omfangsrikt og fikk etterhvert også både logo og illustrasjoner, samt lengre artikler, intervjuer og annet. For medlemmer av DNF-48 ble Klubbnytt en kilde til informasjon om litteratur og forskning om og av homofile både i innland og utland, og tidsskriftet hadde ved sommertider 1957 utviklet seg til å gjøre en god del mer enn å holde medlemmene à jour med hva styret drev med. Disse forandringene ble tatt høyde for hos redaksjonen. Etter sommerutgaven 1957 var der et opphold i utgivelsen av Klubbnytt. Da tidsskriftet igjen kom ut i februar 1958, var det uten navn og med en oppmuntring til medlemmene om å sende inn navneforslag. I dette nummeret ble det også annonsert at bladet nå fikk “to redaktører samt èn fast medarbeider”, og at avisen både skulle holde medlemmene “ajour med det som skjer vedrørende det homofile problem her hjemme og ute i verden”, og “knytte en kontakt mellom Oslo-gruppen og de medlemmer som bor så langt borte at de ikke kan komme til [Forbundets] sammenkomster”.

Oss Imellom 1958-1965

I april 1958 kom første utgave av bladet med sitt nye navn: “Oss Imellom”. Første side var brukt til forklaring av navnet, samt å gjenta at dette var “en fortsettelse av det gamle “Klubb-Nytt”, som startet i 1953”. Under nytt navn fortsatte utviklingen som hadde begynt i Klubbnytt, og tidsskriftet fikk etterhvert et mer variert innhold, med blant annet utdrag fra både norsk og internasjonal litteratur, små tekster, både humor og annet, samt oppdateringer på Forbundets arbeid, hvilke personer de har vært i kontakt med og responser fra “allmennheten” på deres arbeid. Oss Imellom gav norske homofile tilgang til det som skjedde ute i verden. For eksempel trykket Oss Imellom april 1962 et brev fra et medlem som rapporterte om tilstanden på ulike utesteder i Tyskland, med informasjon om hvilke steder som passet best for norske turister, mens juni-utgaven samme året skrev om en "fjernsynsudsendelse fra USA (!) om homofile". Samtidig oppdaterte tidsskriftet medlemmene om homofiles politiske og rettslige situasjon i Norge, og gav medlemmene selv en stemme gjennom det faste innslaget "Medlemmenes røst". 

Oss imellom kom ut i dette formatet fram til våren 1965.

OSS og Klubb-Nytt 1965-1971

I Oktober 1965 ble et Klubb-nytt sendt ut til medlemmene, med følgende informasjon: “Som dere ser har Forbundet fått et nytt tidsskrift med navnet OSS. Bladet vil bli lagt ut til offentlig salg og blir således foreningens talerør utad. Det skal komme 4 nummer i året. (...) Klubbavisen OSS IMELLOM går ut, og interne meddelelser og stoff forøvrig som bare er beregnet på klubbens medlemmer, vil bli gitt på denne måten, gjennom et “Klubb-Nytt”.” Klubb-Nytt fortsatte å komme ut parallelt med OSS fram til 1971.

oss.jpg

OSS: Norsk homofilt tidsskrift. Omslaget for utgave nr 1-1969,  som kostet 5 kroner, og blant annet inneholdt artikkelen "Pornografi - eller moralens frekkhet".
OSS: Norsk homofilt tidsskrift. Omslaget for utgave nr 1-1969, som kostet 5 kroner, og blant annet inneholdt artikkelen "Pornografi - eller moralens frekkhet".

OSS

Første utgave av OSS utkom juni 1965. Redaktør for OSS var Karen-Christine Friele. Lederplass i første nummer er viet en usignert forklaring om hvorfor homofile i Norge har dannet et forbund, og hvorfor de nå trenger et talerør utad. Dette utadvendte tidsskriftet var det første norske tidsskriftet om og av homofile for salg i Norge. Dette var et viktig øyeblikk for den norske homobevegelsen, og var sannsynligvis påvirket av to andre hendelser som også satte søkelyset på homofile i 1965: Utgivelsen av Finn Carlings bok De Homofile, og det første norske radioprogrammet om homofili som ble sendt på NRK i juni det året. Begge disse hendelsene er omtalt i det første nummeret av OSS, som førte samme linje som både Carlings bok og radioprogrammet i at det forsøkte å "slå en sprekk i den muren som skiller oss fra "de andre". "Det tjener ikke til vårt beste, og skaper heller ingen bedre og lysere framtid for oss, om vi stadig vekk nøyer oss med å henvende oss til hverandre" (OSS nr. 1, 1965).

Den første utgaven av OSS var ikke svært ulik Oss Imellom i innhold; et oversatt dikt av Shakespeare, en artikkel om selvmordsstatistikken i Norge og en artikkel om en nylig utkommet svensk bok som antyder at Jesus hadde et homofilt forhold er blant de korte sakene som fylte bladets 16 sider. OSS ble gradvis mer forseggjort og omfangsrikt og fikk mer variert innhold. Den første utgaven framstår som svært anonym, uten annen tekst på forsiden enn tittelen og årgangen, men dette ble gradvis endret, og fra nr. 1 1967 ble både undertittelen "Norsk homofilt tidsskrift" og artikkeltitler trykket på forsiden. Fra nr 2. 1966 fikk OSS også gradvis annonser (i hovedsak kontaktannonser) etter ønske fra leserne. OSS fortsatte å komme ut som planlagt med 4 nummer i året: mars, juni, oktober og desember.

OSS avsluttes, 1970

Bladet fortsatte å komme ut i samme format og med samme redaktør til 1969, da Karen-Christine Friele trakk seg som redaktør på ekstraordinær generalforsamling i DNF-48 i 1969. Styret i DNF-48 tok over ansvaret for publikasjonen, og fortsatte å gi ut bladet fram til mars 1970. På lederplass i siste utgave står vedtaket fra foreningens generalforsamling: “I dagens situasjon må OSS opphøre som tidsskrift. (....) Samtidig ble et internt OSS besluttet opprettet”.

Andre utgave 1970 ble dermed hetende OSS imellom, og var igjen et rent internblad for Forbundets medlemmer. Det kom i tidsskriftformat A5 i to utgaver, og gikk deretter tilbake til originalformat med maskinskrevne A4-sider fra våren 1971. På dette tidspunktet ble også innholdet gradvis redusert til i hovedsak å invitere til/informere om sosiale sammenkomster i regi av Forbundet samt møtereferater.

Det norske forbundet stod uten et eksternt talerør fra 1970 og fram til 1974 da Fritt Fram ble DNF-48s nye tidsskrift/medlemsblad. Dette ble, som OSS, et utadvendt blad rettet ikke bare mot Forbundet sine medlemmer, men også mot den øvrige befolkningen.

Komplette utgaver av Klubbnytt og Oss imellom kan leses på nett i våre tidsskriftsamlinger. Vi har også komplette utgaver av OSS som kan lånes på lesesal ved Spesialsamlingene ved Uib.

Kilde

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt Arkiv. SKA/A-0001, Kim Frieles arkiv. Medarbeiderbladet, Klubbnytt, Oss Imellom, og OSS, Det Norske Forbundet av 1948. 1950-1974.