Rådgjevingsgruppe for Skeivt arkiv

Rådgjevingsgruppe for Skeivt arkiv

Universitetsbiblioteket har sett ned ei rådgjevingsgruppe som skal bidra til å utvikla Skeivt arkiv. Mandat for rådgjevingsgruppa for Skeivt arkiv blir foreslått av fagleg leiar og avdelingsleiar og vedtatt av universitetsbibliotekets styre.

Det er ønskjelig at gruppa har følgjande samansetning:

  • To vitskapleg tilsette ved eit norsk universitet. Minst ein av desse bør vere frå universitetet i Bergen og minst ein av desse bør ha særleg kompetanse på verkefeltet til arkivet (skeiv historie, kjønnshistorie). Ein av desse blir oppnemnd som leiar for styringsgruppa.
  • Eit medlem med arkivfagleg kompetanse (representant for arkivsektoren).
  • Eit medlem med museumsfagleg kompetanse.
  • Eit medlem med tilknyting til LHBT-politikk (kan vera frå interesseorganisasjonar som FRI, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden eller Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN).

Medlemmene blir foreslått av Skeivt arkiv ved fagleg leiar og oppnemnd for to år av Universitetsbibliotekets styre. Leiaren for rådgjevingsgruppa blir oppnemnd av Universitetsbibliotekets styre.
Fagleg leiar for Skeivt arkiv er sekretær for gruppa. Gruppa skal rådgi Universitetsbiblioteket og bidra til utviklinga av Skeivt arkiv i tråd med formålet.

Rådgjevingsgruppa skal:

  • Bidra til at den faglege verksemda held høg kvalitet
  • Bidra til at arkivet blir drive på ein formålstenleg og effektiv måte
  • Gi innspel til tiltaksplanar
  • Bidra i kontakten med eksterne partar, som politikarar og organisasjonar

Følgjande personar vert oppnemnd til å sitje i rådgjevingsgruppa for Skeivt arkiv 2016-2018: 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), UiB
Professor Tone Hellesund
Førsteamanuensis Camilla Brautaset

Ei rekkje av forskarane ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) har deltatt i diskusjonar og forarbeid knytt til Skeivt arkiv, og AHKR er ein samarbeidspartnar når det gjeld bruk av arkivet i forsking og undervisning. Professor Tone Hellesund vil leie Skeivt arkiv si rådgjevingsgruppe frå 1.9.2016. Frå 1.9.2017 overtek førsteamanuensis Camilla Brautaset.

FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Leiar Ingvild Endestad

For Skeivt arkiv er det absolutt naudsynt å ha samarbeid med dei miljøa som både kan tenkast å bidra med materiale til arkivet, og som også vil vere brukarar av arkivet. FRI er den største skeive organisasjonen i Noreg, og leiar Ingvild Endestad sit i rådgjevingsgruppa.

Hordaland fylkesarkiv | Kultur- og idrettsavdelinga Hordaland fylkeskommune
Fylkesarkivar Anne Aune

Fylkesarkivet i Hordaland er ein viktig samtalepartnar og rådgjevar for Skeivt arkiv. Dei har ein rettleiande funksjon (fylkeskoordinerande ledd) for privatarkivarbeidet i fylket, og dei oppbevarer også sjølve materiale som omhandlar skeiv historie.

Norsk Museumsforbund
Generalsekretær Liv Ramskjær

Skeivt arkiv vil røre ved problemstillingar både frå bibliotek-, arkiv- og museumsverda, og jobbe aktivt for større representasjon av skeiv historie i norske museum. Norsk Museumsforbund bidreg til å synleggjere og styrkje musea si samfunnsrolle, og er pådrivar og kunnskapsressurs i den offentlige debatten om musea sine faglege og politiske interesser.